Bota al contingut principal

El Ple del Consell ha aprovat el Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica, Foment de les Energies Renovables i l’Autoconsum en els edificis, infraestructures i equipaments del sector públic de la Generalitat (PAEEG) impulsat per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productiu, Comerç i Treball, a través de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

El nou PEEEG és conseqüència de l’aposta decidida de l’actual Consell per impulsar un nou model energètic sostenible i s’hi estableixen nous objectius d’estalvi energètic més ambiciosos i d’acord amb la nova política energètica del Consell.

S’aplicarà a la totalitat d’edificis, infraestructures i equipaments en els quals es prestin serveis del sector públic de la Generalitat.

Cal destacar que la nova política energètica de la Generalitat persegueix que el sector públic reduïsca els seus consums d’energia i exercisca així un paper exemplaritzant en matèria d’estalvi i eficiència energètica, utilització de fonts d’energia renovables, i en definitiva, un paper proactiu en les polítiques de lluita contra el canvi climàtic.

Així doncs, estableix un objectiu d’estalvi energètic mínim global del 12% el 2020, del 25% en 2025 i el 25% dels edificis existents amb consum energètic superior a 200.000 kWh/any hauran de millorar la seua qualificació energètica abans de l’any 2025.

El Pla incideix decididament en la necessitat de realitzar inversions en matèria d’estalvi i eficiència energètica i d’aplicació de les energies renovables, per al que és necessari conèixer el perfil de consum energètic de cada un d’ells.

Per això, s’estableix un Programa d’Auditories Energètiques en aquells edificis i infraestructures amb un consum energètic superior a 200.000 kWh/any. En el termini d’un any els edificis, infraestructures i equipaments que compten amb grans consums energètics hauran d’incorporar una transmissió de dades telemàtica des dels punts de consum i en el termini màxim de 3 anys, la totalitat d’edificis i infraestructures amb consum energètic igual o superior a 200.000 kWh/any han de tenir la corresponent auditoria energètica.

Auditories Energètiques i foment de l’autoconsum

En totes les auditories energètiques s’haurà d’incloure un estudi específic de viabilitat tècnico-econòmica d’una instal·lació d’autoconsum elèctric a partir de fonts d’energies renovables i cogeneració d’alta eficiència.

A més, s’hauran d’incloure criteris d’eficiència energètica en la contractació, entre d’altres, d’obres i gestió patrimonial, renovació de flotes i vehicles i contractació de serveis.

Igualment, es fomentaran plans de mobilitat sostenible als centres de treball que compten amb un mínim de cinc-centes persones al servei del sector públic de la Generalitat, potenciant l’ús dels vehicles no motoritzats i del transport públic.

Així mateix, en els edificis de nova construcció de titularitat de la Generalitat o de qualsevol ens, empreses o organismes integrants del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, s’exigirà la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles alternatius i d’espais per facilitar l’ús i aparcament de bicicletes.

D’altra banda, l’IVACE i les pròpies conselleries i organismes desenvoluparan campanyes d’informació i conscienciació sobre la necessitat de fer un ús racional de l’energia, per la seua repercussió energètica, econòmica i mediambiental, adreçades al personal de la Generalitat.

En la formulació i proposta anual de l’avantprojecte de llei de pressupostos a les Corts de cada exercici el Consell disposarà el necessari perquè el sector públic de la Generalitat puga comptar amb les partides econòmiques necessàries per a dur a terme les inversions i actuacions derivades del Pla.

Per a l’exercici 2017, l’IVACE ha previst una quantitat de 150.000 euros, sense perjudici de les partides pressupostàries previstes per cada conselleria per a les actuacions contingudes en el Pla.

Gestió energètica unificada

L’IVACE, designat com a impulsor, coordinador i supervisor de la gestió tècnica del Pla, posarà en marxa una plataforma informàtica que permeta realitzar una gestió energètica unificada de tots els edificis, infraestructures i equipaments del sector públic de la Generalitat que permetrà dur a terme un registre i control de consums energètics amb l’objectiu d’estudiar els potencials d’estalvi d’energia.

Les companyies energètiques distribuïdores i comercialitzadores que subministren al sector públic de la Generalitat facilitaran a IVACE Energia dades trimestrals sobre els diferents components de la factura.

Així mateix, cadascuna de les conselleries i els òrgans corresponents del sector públic de la Generalitat, en col·laboració amb l’IVACE, han d’elaborar Plans de Gestió Energètica per als edificis, infraestructures i equipaments públics amb consum igual o superior a 200.000 kWh/any (energia elèctrica més tèrmica).

En el cas de consums menors a aquesta xifra es realitzarà un control del consum i cost energètic, i es promouran la implantació de mesures d’estalvi i sistemes d’energies renovables per aconseguir una reducció contínua de les seues factures energètiques.