Bota al contingut principal

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha avançat, pel procediment de tràmit anticipat, diverses resolucions de convocatòries d’ajudes i subvencions per a l’exercici 2017 de l’àrea de dones i d’acció comunitària.

La iniciativa d’avançar la publicació de les convocatòries adoptada per la conselleria respon a l’objectiu d’agilitar, millorar i facilitar la sol·licitud a les entitats municipals i sense ànim de lucre, així com per anticipar els pagaments de les ajudes i dotar les entitats de major estabilitat.

Aquestes convocatòries han estat publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) durant la primera setmana de gener i el termini de presentació de les sol·licituds és entre vint dies i un mes a comptar des de la publicació en el DOGV.

Entre les convocatòries publicades figura l’ordre d’ajudes que permetrà subvencionar el desenvolupament de programes que fomenten l’equitat entre dones i homes, així com l’associacionisme de dones, amb una consignació pressupostària que arriba als 300.000 euros.

Seran objecte d’aquests ajuts els programes de promoció i foment de la igualtat entre dones i homes que permeten visibilitzar la dona en aquells àmbits de la societat ocupats tradicionalment per homes, a més dels programes que fomenten les associacions de dones, amb la finalitat de potenciar i enfortir aquest teixit associatiu.

Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les entitats sense ànim de lucre que tinguen entre els seus objectius la promoció i foment de la igualtat d’oportunitats entres dones i homes. En el cas de programes de foment de l’associacionisme femení, podran ser beneficiàries qualsevol associació que acredite que, almenys, el 90 per cent de les persones associades són dones.

Així mateix, s’han convocat les ajudes per a 2017 destinades al desenvolupament de programes d’entitats sense ànim de lucre relatives a serveis socials especialitzats en dona en situació o risc d’exclusió social. Per a aquest any, el pressupost d’aquests ajuts és de 425.000 euros, i està dirigit a finançar els programes dirigits a millorar la situació psicosocial, la formació integral o integració social i laboral de dones en situació o risc d’exclusió social.

Per a ambdues convocatòries, entre els criteris de valoració de les sol·licituds es tindrà en compte l’antiguitat de l’entitat, la seua especialització, la presència equilibrada de dones en els òrgans de govern de la mateixa i la contractació de dones que hagen estat víctimes de violència de gènere, amb diversitat funcional igual o superior al 33 per cent o en risc d’exclusió.

A més, es tindrà en compte la possessió d’un certificat o distintiu empresarial en matèria d’igualtat o com a entitat col·laborada en igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Respecte al projecte objecte de finançament, es valorarà la qualitat del mateix, els recursos humans i l’originalitat i viabilitat del projecte.

Acció comunitària

D’altra banda, la conselleria ha avançat també la convocatòria d’ajudes per al finançament d’actuacions d’inclusió social de les persones o unitats familiars que es troben en situació de vulnerabilitat, amb una dotació econòmica de 2’5 milions d’euros.

A través d’aquestes ajudes, la Conselleria pretén treballar conjuntament amb les entitats socials per promoure la inclusió, combatre la discriminació i fomentar la igualtat d’oportunitats.

Els projectes que es presenten a aquesta convocatòria de subvencions s’han d’adaptar a activitats que contemplen la cobertura de les necessitats bàsiques d’acollida, alimentació, neteja personal i atenció i suport sociosanitari amb o sense allotjament, que contemplen, a més, la intervenció psicosocial i inclusió.

Així mateix, inclou altres activitats d’intervenció psicosocial que tinguen en compte l’emancipació, l’autonomia personal i inclusió social i laboral.

Els criteris per valorar els projectes tindran en compte tant aspectes de l’entitat relatius a implantació, transparència i capacitat de gestió, com del propi projecte a nivell de plantejament integral, perfil professional dels recursos humans, pràctiques d’innovació, etc.