Bota al contingut principal

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives destina enguany 103 milions d’euros a través de les convocatòries de subvencions per a ajudes personals, programes i manteniment de centres per a persones amb diversitat funcional, segons les resolucions publicades al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La conselleria destinarà més de 93 milions d’euros a subvencions per al manteniment de centres d’atenció social del col·lectiu de persones amb diversitat funcional i amb malaltia mental crònica, a les quals podran accedir les organitzacions o entitats privades sense ànim de lucre que siguen titulars de aquests centres i que estiguen inscrits en el Registre de Titulars d’Activitats, centres i Serveis d’Acció Social de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Segons s’estableix, podran ser objecte de subvenció el manteniment de centres d’atenció primerenca, centres de rehabilitació i integració social per a persones amb malaltia mental crònica (CRIS), centres ocupacionals, centres de dia, residències per a persones amb diversitat funcional, centres específics per a persones amb malaltia mental crònica (CEEM), habitatges tutelats, i centres d’atenció diürna o residencial per a persones amb discapacitat en situació de dependència.

L’import global d’aquestes ajudes per al present exercici és de 93.301.300 euros. La quantitat de la subvenció concedida a cadascun dels centres es determinarà en funció dels criteris de valoració que estableix la convocatòria, com el nivell de necessitat de les places oferides pel centre en funció del nivell de demanda en l’àmbit geogràfic, la qualitat de la prestació del servei, l’experiència acreditada de l’entitat titular i el sistema d’organització del mateix.

D’altra banda, la conselleria ha convocat les subvencions per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d’autonomia de persones amb diversitat funcional, per a les quals destinen més de 3.288.010 milions d’euros i a les quals podran accedir entitats sense ànim de lucre.

A través d’aquesta convocatòria se subvencionaran programes de convivència, promoció d’oci i temps lliure, de cooperació social, d’intervenció per a la prevenció i inserció social, de respir familiar, de suport i atenció sociosanitària, d’ocupació amb suport, de foment de la vida independent o de teràpia assistida amb animals de companyia, entre d’altres.

Les entitats que opten a aquests ajuts hauran de presentar una memòria del programa, servei o pla d’actuació per a l’exercici sol·licitat, amb una anàlisi de situació i justificació de la seua necessitat, la capacitat tècnica, de gestió i financera de l’entitat. La quantitat de la subvenció concedida es determinarà en funció dels criteris de valoració que estableix la convocatòria, com l’interès i repercussió social del programa o servei, la qualitat del mateix, o la viabilitat econòmica, així com l’experiència de l’entitat sol·licitant.

Per a la valoració de les sol·licituds d’ambdues convocatòries es tindrà en compte també el compliment de les clàusules socials. Es valorarà l’experiència de l’entitat i de l’equip humà en matèria específica d’igualtat de gènere de persones amb diversitat funcional i del seu personal, així com el compromís de l’entitat a elaborar i implantar un pla d’igualtat abans del 30 de juny d’aquest any.

Així mateix, i dins del compliment de clàusules socials, es valorarà la creació d’ocupació per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, i el compromís de l’entitat a contractar i integrar a la seua plantilla persones amb diversitat funcional.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de trenta dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el DOGV.

Ajudes personals

Així mateix, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha convocat els ajuts personals per a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional i persones amb malaltia mental crònica, que compten enguany amb una dotació pressupostària de 7.146.900 euros.

Segons la resolució publicada pel DOGV, els ajuts per facilitar l’autonomia personal de les persones amb diversitat funcional poden destinar a l’adquisició d’ajudes tècniques i productes de suport, eliminació de barreres arquitectòniques i adaptació a habitatges, adaptació de vehicles i ajudes de transport per a l’assistència a tractaments i centres assistencials. Per a aquestes ajudes es destinen 400.000 euros, import que es pot veure ampliat si hi ha un augment en la dotació pressupostària.

D’altra banda, la resolució convoca les ajudes personals per a l’atenció especialitzada residencial (PEI) que, amb caràcter de subvenció personal i finalista, es destinen a les persones amb diversitat funcional o amb malaltia mental crònica que no tenen prou recursos econòmics i requereixen atenció residencial i cures especials que no es poden prestar a l’entorn familiar. Les subvencions convocades estaran dotades amb un import total de 6.746.900 euros i es destinaran a sufragar les despeses de les estades en centres residencials i habitatges tutelats.

En tots dos casos, l’import de la subvenció es determinarà d’acord amb els criteris i puntuació que contempla la resolució i que té en compte, depenent de l’ajuda que se sol·licita, diversos aspectes com renda, situació funcional i situació social.

Els terminis per presentar les sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació en el DOGV en el cas de les ajudes tècniques per facilitar l’autonomia personal, i per a l’atenció especialitzada residencial serà des de l’endemà de la publicació i fins al dia 1 desembre 2017.