Bota al contingut principal

La Generalitat distribuirà en quatre anualitats amb un total de 15 milions d’euros fins a l’any 2020 a través de la convocatòria d’ajudes a inversions en explotacions agràries que publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Es tracta d’una mesura emmarcada en el Programa de Desenrotllament Rural (PDR) de la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020.

La consellera d’Agricultura i Medi Ambient, Elena Cebrián, ha subratllat, que amb esta convocatòria, “es recuperen unes ajudes importants per a potenciar una agricultura valenciana pròpia”. Ha recordat que, junt amb altres com les ajudes a jóvens agricultors, o a la modernització de regadius i indústries agroalimentàries, és una mesura que este govern torna a posar en marxa després d’anys sense convocar-se, dins del compromís per a desenvolupar un sector agroalimentari valencià competitiu i sostenible.

L’objecte és facilitar inversions en explotacions agràries de la Comunitat Valenciana a fi de millorar el seu rendiment global i garantir la seua sostenibilitat i adaptació al mercat, per mitjà de l’impuls de plans de millora. L’import de l’ajuda suposa una part de la inversió subvencionable, en funció de les característiques del titular i l’explotació.

Entre els criteris de prioritat de les sol·licituds es considera la dedicació de l’explotació a la producció ecològica o acollida a figures de qualitat diferenciada, les sol·licituds presentades per dones i jóvens agricultors, les corresponents a explotacions prioritàries així com les corresponents a explotacions ubicades en zones amb dificultats naturals o altres limitacions que dificulten el seu desenvolupament.

Actuacions subvencionables

En concret, es podrà finançar la construcció i adquisició de béns immobles (hivernacles, granges i magatzems, per exemple), la compra de terrenys destinats als fins propis de l’explotació agrícola i ramadera, la implantació i reestructuració de cultius permanents i instal·lacions de reg.

També s’enquadren en esta mesura un altre tipus d’instal·lacions, com a equips de condicionament, comercialització i transformació, instal·lacions que reduïsquen l’impacte mediambiental de l’activitat de l’explotació o incrementen la seua eficiència energètica, i inversions l’objecte de la qual siga la utilització d’energies renovables, maquinària, vehicles de càrrega i transport, i inclús equips informàtics.

Se subvencionaran, així mateix, els costos generals de projectes i honoraris d’arquitectes i enginyers, d’assessorament sobre la sostenibilitat econòmica i mediambiental inclosos els estudis de viabilitat i l’adquisició i desenrotllament de programes informàtics i adquisició de patents, llicències, drets d’autor o marques registrades.

En definitiva, tot allò que tinga per objecte l’adaptació de la producció a les demandes del mercat, una millora en l’eficiència dels sistemes de reg, els costos de producció o el consum d’inputs. També l’execució d’inversions de diversificació que afavorisquen l’exercici d’activitats en cicle tancat, minimitzen l’impacte mediambiental de l’explotació i contribuïsquen a aconseguir unes millors condicions de l’entorn de treball, la conservació de l’entorn natural de l’explotació, així com de la higiene i benestar animal.

Esta mesura es dirigeix a agricultors professionals, entitats inscrites en el Registre d’Entitats de Titularitat Compartida i entitats associatives amb personalitat jurídica que complisquen la definició de pime, que siguen titulars d’explotacions agràries l’objecte principal de la qual siga l’activitat agrària.