Bota al contingut principal

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat l’ordre per la qual es constitueixen les Unitats d’atenció i intervenció (UAI) del Pla de prevenció de la violència i promoció de la convivència de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, l’ordre regula els procediments d’activació i intervenció, i la composició i funcions dels recursos personals d’aquestes unitats que atendran tots els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics i privats.

En concret, la conselleria regula el funcionament de tres unitats d’atenció i intervenció l’àmbit d’actuació del qual serà provincial, i que estaran ubicades en les direccions territorials, per a treballar coordinadament amb la Inspecció Educativa i d’aquesta manera efectuar una millor intervenció en els centres educatius.

Les UAI estaran integrades per personal de les direccions territorials corresponents i cada una d’aquestes estarà formada per un inspector o inspectora d’Educació i assessors i assessores tècnics docents de l’especialitat d’Orientació Educativa. Així doncs, les unitats comptaran inicialment amb un total de 6 orientadors, un a la província de Castelló, dos a Alacant i tres a València.

Entre els objectius de les unitats destaca formar un equip d’intervenció especialitzada i tècnica en promoció de la convivència i en prevenció de la violència escolar que assessore la comunitat educativa en general i les institucions implicades en la previsió de possibles situacions que puguen tindre conseqüències en la convivència dels centres educatius; atendre i intervindre, de forma personal i pràctica, en situacions d’especial dificultat, gravetat o repercussió sobre la convivència d’un centre; intervindre sobre els implicats en situacions de conflicte, en col·laboració, quan siga pertinent, amb agents interns i externs al sistema educatiu; realitzar el seguiment dels casos detectats i abordats per a avaluar intervencions i elaborar o millorar els protocols de detecció primària.

D’altra banda, també es preveu entre els objectius sensibilitzar i realitzar formació en prevenció i intervenció en l’àmbit de la convivència, dirigida tant a equips directius, professionals de l’orientació educativa, professorat, alumnat, famílies i altres membres de la comunitat educativa; així com incentivar actuacions preventives davant dels episodis de conflictivitat en l’àmbit escolar més dominants en els cursos immediatament anteriors d’entre els recollits en el Registre Central d’Incidències, en especial, els relacionats amb el ciberassetjament i, en general, el relacionat amb l’ús de les tecnologies per a assetjar qualsevol membre de la comunitat educativa.

Pla de prevenció de la violència

Les unitats UAI s’emmarquen en el Pla de Prevenció de la Violència i la Promoció de la Convivència que recull les mesures de la Generalitat per a combatre l’assetjament escolar. Es tracta d’una aplicació informàtica a la qual tenen accés els equips directius dels centres educatius per a introduir i informar sobre les possibles incidències que es produeixen en els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Aquest Pla, que està coordinat per la Direcció General de Política Educativa, ha vist reforçats durant els dos últims cursos els seus protocols, la qual cosa ha permés la visibilitat social d’aquest problema i la possibilitat de donar una millor formació a les comunitats educatives per a fer front a aquestes situacions i atendre-les.

La comunitat educativa pot ara comunicar més casos d’assetjament escolar perquè ja sap com fer-ho gràcies a aquest reforç i que els treballs de prevenció també s’han intensificat.

Concretament, tant per a la prevenció com per al tractament de casos que ja s’han produït, els protocols impliquen els equips directius, la Inspecció Educativa, el personal del PREVI de la conselleria i el personal de les unitats d’atenció i intervenció de cada província.

Dins dels plans de prevenció del PREVI, es troben el pla d’acció tutorial, el pla d’atenció a la diversitat i el pla de convivència. Aquestes actuacions generen la creació de: equips de mediació (alumnes, professors, pares i mares); tutories entre iguals (alumnes); actuacions d’èxit com les comissions mixtes (alumnes, professors, pares i mares) i les tertúlies dialògiques (temes de reflexió mitjançant lectures), així com els treballs de sensibilització amb campanyes.

Quan es detecta un cas s’apliquen mesures correctores educatives. A més, es realitza un treball pedagògic individualitzat tant dels possibles agressors, les víctimes i els observadors. Les mesures correctores s’activen per a solucionar aquests fets. Si aquestes mesures correctores educatives i les mediacions no aconsegueixen que es restablisca la normalitat, es passa a una fase de mesures disciplinàries, si no hi ha una altra solució possible.