Bota al contingut principal

El Consell ha donat la seua conformitat a l’avantprojecte de Llei, de la Generalitat, d’Estructures Agràries de la Comunitat Valenciana. L’objectiu principal d’aquesta llei és establir un nou marc general que impulse la millora de les estructures agràries a la Comunitat Valenciana.

El model agrari valencià emmalalteix de febleses estructurals que situen als productors en una situació de desavantatge en la cadena de valor i que el Consell vol convertir en fortaleses. En els últims 20 anys, s’han abandonat al voltant de 35.000 hectàrees de cítrics; l’edat mitjana dels professionals del sector agrari s’ha elevat de 48 a 64 anys; el nombre de persones ocupades en el sector ha caigut en un 70% i la grandària mitjana de les explotacions en les zones de regadiu no supera l’hectàrea. La conseqüència d’aquestes febleses és una contínua pèrdua de rendibilitat.

La magnitud dels problemes reclama una acció integral sobre les estructures agràries que oferisca possibilitats perquè puguen existir en l’agricultura valenciana explotacions viables. La nova llei pretén recuperar una política agrària i alimentària pròpia reforçant, afavorint i agilitant les estructures per a fer que la nostra producció siga competitiva, rendible i sostenible.

Amb la nova llei, el Consell vol contribuir a una agricultura que oferisca oportunitats de vida digna i atractiva, econòmica i personalment; que compte amb la incorporació de joves i dones i potencie als professionals, apostant per formes de producció sostenibles.

També, reforçar els seus senyals d’identitat (la qualitat, la diversitat en productes i temporades, la regularitat en l’oferta i el saber fer) i el paper que l’agricultura pot jugar en la conservació de recursos com el sòl i l’aigua, així com en la lluita contra el canvi climàtic.

El sector agroalimentari representa el 16% del PIB valencià

El sector agroalimentari representa més del 16% del PIB valencià, el 14% de l’ocupació i el 24% de les exportacions de l’economia valenciana. Per açò, l’Avantprojecte de Llei d’Estructures Agràries és una norma necessària, que el seu objectiu és recuperar un sector bàsic i fonamental, no solament per a l’economia, sinó també per al medi ambient o el paisatge.

D’aquesta manera, el nou text incorpora com a principals novetats les següents:

– Es crea la figura d’agent dinamitzador com a persona que impulsarà tècnicament la gestió del territori.

– Es crea un mapa agronómico que constituirà una eina de planificació per a les polítiques agràries de la Generalitat – i, en general, per a tots els agents del sector.

– Es defineix el sòl agrícola infrautilitzat amb l’objectiu de poder inventir la magnitud del problema de les parcel·les abandonades i fer un seguiment de les mateixes.

– Es crea una Xarxa de Terres, o xarxa d’oficines gestores de terres. La Xarxa es planteja en aquesta Llei com una eina destinada a mobilitzar parcel·les a favor d’agricultors professionals i d’iniciatives de gestió comuna.

– Es crea la figura de la Iniciativa de Gestió Comuna (IGC).

– Es plantegen mesures de suport públic a la reestructuració parcelaria amb suport del Consell.

– S’introdueixen incentius fiscals a l’adquisició i a l’arrendament de finques rústiques.