Bota al contingut principal

El Consell ha aprovat l’avantprojecte de Llei de la Generalitat de creació del Punt d’Atenció a la Inversió.

L’objectiu d’aquest avantprojecte de llei és habilitar els mecanismes legals adequats i les mesures administratives necessàries per afavorir els processos d’inversió de les empreses mitjançant la simplificació de tràmits, l’eliminació de traves administratives i la reducció de terminis per facilitar la iniciativa empresarial.

Així mateix, aquesta llei defineix el marc regulador que permetrà identificar aquells projectes d’inversió o reinversió que estiguen en línia amb els requisits de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

Un dels criteris serà l’import de la inversió -superior als 600.000 euros- o la generació de llocs de treball -10 o més llocs-. Aquests projectes seran redirigits al Punt d’Atenció a la Inversió en ser qualificats com a projectes d’interès.

Aquests projectes tindran una tramitació preferent i urgent, amb el resultat d’una reducció a la meitat dels terminis dels procediments administratius de la Generalitat per a l’efectiva execució del projecte.

Aquesta Llei fa referència a projectes d’inversió escomesos per qualsevol persona física o jurídica d’àmbit local, autonòmic, estatal o internacional.

La finalitat que es pretén amb aquesta Llei és afavorir la simplificació administrativa, minimitzant les barreres que afecten els processos d’inversió o reinversió de les empreses i afavorir la col·laboració interadministrativa entre els diferents departaments i organismes de la Generalitat, així com amb l’Administració de l’ estat i l’Administració local, per donar al potencial inversor una resposta global i centralitzada en la posada en marxa d’una activitat empresarial o reinversió.

Integrat en IVACE

El Punt d’Atenció a la Inversió estarà integrat en l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i comptarà amb una Comissió Permanent d’Inversions, de la qual es constituiran comissions tècniques per a cada un dels projectes d’inversió i reinversió gestionats, integrades per representants dels departaments de la Generalitat involucrats en els tràmits d’inici del projecte d’inversió o reinversió, així com representants de l’IVACE en matèria d’internacionalització i atracció d’inversions.

També hi seran presents representants de l’organisme de l’administració local on es desenvolupe el projecte i tots aquells representants d’altres departaments, institucions o organitzacions públiques, privades i empresarials.

Aquesta és una de les mesures que està desenvolupant la Generalitat per fomentar la inversió i la creació d’ocupació; promoure el creixement econòmic i fomentar la competitivitat i productivitat del nostre teixit empresarial.