Bota al contingut principal

El Consell ha aprovat l’avantprojecte de Llei de Foment de la Responsabilitat Social, com a nova eina per a impulsar una contractació i compra pública més responsable, ètica i transparent. Una norma amb la qual el Govern valencià situa la responsabilitat social en el centre de les polítiques públiques de la Generalitat.

D’aquesta forma, la Comunitat es convertirà en la segona autonomia que disposarà d’una llei que regule una matèria clau per al canvi cap a un model social i econòmic més just, sostenible i igualitari pel qual aposta el Govern del Botànic.

L’avantprojecte de Llei de Foment de la Responsabilitat Social s’estructura sobre la base de 5 eixos:

1- Aclareix i concreta la realitat de la Responsabilitat Social introduint conceptes com “auditoria social” o “pactes d’integritat”. Es facilita així als operadors jurídics la interpretació d’una norma que aborda una matèria relativament nova.

2- Regula el compromís de les administracions públiques valencianes i del sector públic instrumental per a integrar en les seues polítiques la responsabilitat social. Amb aqueixa finalitat, la Generalitat estarà obligada a rendir comptes anualment a través d’una Memòria que haurà de presentar davant Els Corts.

Aquest compromís de les administracions públiques valencianes afectarà, de manera particular, a la gestió dels seus recursos humans i a la prestació dels seus serveis als ciutadans. És a dir, s’aplicaran fórmules que, com el teletreball, permeten la flexibilitat i racionalització d’horaris per facilitar la conciliació de la vida personal i laboral, a més de fomentar la implicació del seu personal en accions de voluntariat corporatiu. Així mateix, s’incidirà en la millora continua i modernització dels serveis.

3- Impulsar la contractació pública responsable. En els procediments de licitació i adjudicació es tindran en compte aspectes socials, ètics i ambientals. En aquest sentit, es facilita la introducció de clàusules de responsabilitat social com a criteris d’adjudicació o com a condició especial d’execució.

L’avantprojecte pretén implantar la regla general que els contractes públics no s’adjudiquen tan sol tenint en compte l’oferta econòmicament més avantatjosa per a l’Administració, entesa com aquella només tinga en compte el menor preu, sinó a l’oferta que supose una millor relació cost-eficàcia, justament valorant aqueixes clàusules de responsabilitat social en la contractació pública.

Es tracta de donar un impuls a la contractació responsable, entesa com aquella que té en compte aspectes socials, ètics i mediambientals en els procediments de licitació com poden ser, entre uns altres, les oportunitats d’ocupació, el treball digne, el compliment amb els drets socials i laborals, la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, el disseny d’accessibilitat per a totes les persones, la consideració dels criteris de sostenibilitat o la inclusió de qüestions relacionades amb el comerç just. A més el licitador o contractista haurà de presentar una declaració responsable per la qual no podrà realitzar operacions financeres en paradisos fiscals que siga considerades delictives.

4- Incentivar la responsabilitat social en l’àmbit privat, mitjançant la visibilización i la promoció de les empreses i entitats privades que adopten un enfocament socialment responsable en la seua activitat.

Per a això, es crea la qualificació  “d’Entitat Valenciana Socialment Responsable” que s’atorgarà després de presentar una memòria que serà avaluada per auditors independents i que suposarà beneficis en matèria de contractació pública, concessió de subvencions o possibles avantatges fiscals, a més de visibilización a través d’un distintiu proporcionat per la Generalitat.

5- Instruments de participació, planificació i coordinació de polítiques de Responsabilitat Social. Es crea el Consell Valencià de Responsabilitat Social, òrgan col·legiat i de participació en aquesta matèria i, al mateix temps, es constitueix com a Observatori de la Responsabilitat Social a la Comunitat, actuant com a òrgan d’informació i consulta. Com a instrument de planificació i gestió, el Consell haurà d’aprovar un “Pla Valencià de la Responsabilitat Social” que serà de caràcter plurianual.

Així mateix, la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació engegarà una “Xarxa de Municipis Socialment Responsables”, de la qual formaran part aquells municipis que estiguen duent a terme polítiques de Responsabilitat Social. A aquest efecte es crearà un distintiu que visualitze aquests municipis responsables.

El text que ha aprovat hui el Consell és el resultat d’un ampli procés en el qual s’ha donat veu a les iniciatives i propostes dels ciutadans, participació en la vida política, econòmica, cultural i social de la Comunitat que és prioritat del Govern valencià.