Bota al contingut principal

El representant de Compromís al Consell d’Administració de RTVV, Rafael Xambó va presentar el següent escrit, pel qual es denuncien moltes irregularitats que s’han detectat a la memòria de RTVV i les seues societats de 2010. En este sentit, des de Compromís estudien portar la documentació a la fiscalia per existir indicis de delictes societaris.

1er. A més de les consideracions realitzades quant a l’anàlisi del contingut del document de 38 pàgines que se sotmet a aprovació d’aquest Consell, s’observa que a l’índex de la pag. 2, el punt n. 7 s’anomena “MEMÒRIA ECONÒMICA DE RTVV I LES SEUES SOCIETATS”, mentre que a la pag. 35 porta el subtítol “Pressupostos d’explotació”. En les pàgines 36 a 38 figuren les partides d’ingressos, despeses i resultat de l’ENS RADIOTELEVISIÓ VALENCIANA, TELEVISIÓ AUTONÒMICA VALENCIANA S.A. i RADIOAUTONOMIA VALENCIANA S.A.

2on. En l’article 7.e de la Llei de creació 7/1984 de RTVV, quant a les atribucions del Consell d’Administració se’l faculta per a aprovar la Memòria Anual, així com en el punt h del mateix article l’avantprojecte de pressupostos.

3er. No hi consta la facultat del Consell d’Administració per a aprovar o reprovar els comptes anuals. Per tant, en cap cas, donem l’aprovació d’uns comptes que a l’índex s’anomenen “MEMÒRIA ECONÒMICA” i en la pàgina anterior als comptes –pàgina 35- “pressupostos d’explotació”.

4rt. No s’entén com a març de 2012 es presenten a aprovació aquests suposats pressupostos de 2010, formant part d’un conjunt d’informacions sobre programació, audiències i altres continguts no econòmics. De més a més, resulta si més no sospitós que algunes partides com “Despeses de personal”, “Aprovisionaments i variació d’existències”, “Xifra de negocis” i altres siguen exactament iguals en el comptes anuals presentats al Registre Mercantil que en el suposat “Pressupost”. Es tracta de pressupost o de resultat real? En qualsevol cas, és evident que es tracta d’un intent barroer i maldestre d’incloure un comptes –que a més no coincideixen amb els equivalents d’altres documents públics com ara el Registre Mercantil- en una memòria, tot buscant l’aquiescència d’aquest Consell d’Administració que, a més, no té la facultat legal d’aprovar comptes.

5è. En la pàgina 7 de la Memòria s’informa que la plantilla de RTVV a 31 de desembre de 2010 és de 956 persones (837 fixes, 24 temporals i 95 vacants) quan en els comptes anuals presentats al Registre Mercantil, intervinguts i auditats, la plantilla indicada és de 1313 persones.

6è. En el suposat pressupost de TELEVISIÓ AUTONÒMICA VALENCIANA S.A. es produeixen 12.412.098 euros de pèrdues, quan les pèrdues autoritzades pels pressupostos de la Generalitat són només de 2.892.970 euros. La realitat expressada en els comptes anuals presentats al Registre Mercantil és d’unes pèrdues de 164.649.474,45 euros.

7è. Davant aquest cúmul d’irregularitats no podem aprovar aquesta memòria, no ens fem responsables de les informacions que es contenen en les pàgines 36 a 38 d’aquesta, les quals es presenten emmascarades com a pressupost quan són comptes de resultats que, a més, no coincideixen amb els comptes anuals.
Per tot això, ens reservem el dret de denunciar davant la FISCALIA les persones signants de la memòria i els comptes, la Intervenció de la Generalitat i l’empresa auditora, sense perjudici d’instar la revisió dels comptes de les entitats dependents de l’ens públic RTVV i la seua consolidació al TRIBUNAL DE COMPTES, SINDICATURA DE COMPTES i a la COMISSIÓ PERMANENT NO LEGISLATIVA DE LES CORTS VALENCIANES (art. 23 i 26 de la Llei 7/1984 de la Generalitat Valenciana).

Demanem que el present document conste integrament i literal a l’acta del Consell d’Administració de 22 de març de 2012.