Anar directament a les notícies

El consistori d’Almussafes liquida el 2012 amb un superàvit no financer de més de 1.893.000 euros

Publicat el en Governs amb Compromís

L’Ajuntament d’Almussafes és una de les poques entitats locals valencianes que complix fefaentment des de l’any 2003 amb la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, emetent-se cada any des de la Intervenció municipal un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, que s’incorpora a la corresponent liquidació.

Precisament, dijous passat dia 7, es va donar compte en el ple municipal sobre l’esmentat document referit a la liquidació de l’exercici de 2012, en el que des d’intervenció s’assenyala que “s’ha superat durant este exercici la situació que es va plantejar al tancament de 2011 d’inestabilitat pressupostària, complint amb l’objectiu de dèficit fixat pel Govern i aconseguint romanent de tresoreria positiu per una important quantia”.

Tal com establix la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera, el destí de l’esmentat superàvit es destinarà a la disminució de l’estoc de deute, encara que en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2013 s’indica la possibilitat d’estudiar el dit destí i permetre a aquelles administracions que complisquen els paràmetres d’estabilitat destinar dita romanent a una altra finalitat. En este sentit, el president de la corporació i, al seu torn, regidor d’Hisenda, Albert Girona, va destacar la intenció de l’executiu d’utilitzar la quantia del superàvit per a inversions en el pla estratègic de foment de l’ocupació.

En concret, el consistori d’Almussafes ha aconseguit, després de molts anys, situar el seu estoc de deute per davall del 75% sobre els recursos ordinaris liquidats, ja que a finals del 2012 el deute financer viu ascendix a 9.425.946 euros, la qual cosa suposa un 70’87 per cent sobre els recursos ordinaris liquidats i un estalvi net positiu de 2,55 milions d’euros. “En anys anteriors hem arribat a superar el 100% i l’esforç realitzat en els últims tres anys ha fet possible una reducció del deute visca en 1’6 milions d’euros, és a dir un 15% d’amortització”, argumenta Girona. Segons la intervenció municipal, “és previsible que l’esmentat estoc es fixe en l’entorn del 65% al final del present exercici del 2013 i l’estoc de deute visca en en l’entorn de 8’75 milions d’euros, per la qual cosa es podrà complir en terminis de pagament a creditors, estalvi net positiu i estabilitat pressupostària”.

Marc pressupostari 2013-2015

Complint així mateix amb els preceptes establits en la llei, el ple va aprovar per unanimitat el marc pressupostari a mitjà termini (2013-2015) en el que s’emmarcarà el pressupost anual i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic.

Almussafes ha pogut capejar amb folgança la crisi dels últims cinc anys, gràcies al teixit econòmic i productiu que sustenta la localitat i que ha fet possible que les xifres de desocupació no hagen escalat els nivells de la mesura de la Comunitat Autònoma i de l’Estat Espanyol. A pesar de les males expectatives de la resta d’Espanya, les fortes inversions que Ford es disposa a efectuar en la planta d’Almussafes ja han tingut el seu reflex pressupostari en els ingressos, superant-se amb escreix les previsions en la partida d’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. “A més, assenyala la màxima autoritat municipal, és previsible que això genere una major activitat econòmica i un creixement l’ocupació durant els pròxims anys en el municipi”·.

Per això, l’objectiu d’estabilitat pressupostària de l’Ajuntament d’Almussafes per al trienni 2013-2015 és de superàvit primari. En el cas que en els esmentats exercicis pressupostaris no es concerten operacions de crèdit i no es procedisca a amortitzar anticipadament el deute, l’estoc de deute al final de l’exercici 2015 se situaria en 7’3 milions d’euros, és a dir, en un percentatge del 56% dels recursos liquidats.