Bota al contingut principal

El diputat de Compromís, Paco Garcia, ha registrat una Proposició No de Llei en Les Corts per instar el Consell a elaborar un mapa de centres públics d’ensenyaments artístics per calibrar les necessitats existents i establir un pla per a ampliar l’oferta pública de conservatoris de la xarxa de la Generalitat Valenciana.

Segons explica Garcia “les corporacions locals han tingut un paper decisiu en el procés d’implantació dels estudis oficials de música i dansa al territori valencià. Als anys 80, la falta d’infraestructures educatives, públiques o privades, va motivar que nombrosos ajuntaments impulsaren i finançaren la creació de conservatoris elementals i professionals que, atenent al caràcter públic del mateix, oferien un servei supracomarcal amb àmplia demanda”.

La indiscutible col·laboració de l’administració local amb la Generalitat Valenciana, es demostra acreditant l’origen municipal de la majoria dels Conservatori Professionals de Música que actualment són de titularitat autonòmica. No obstant això, aquest procés d’integració, realitzat principalment fins a 1997, es va desenvolupar sense comptar amb el marc necessari d’un mapa escolar de centres, és a dir, sense un estudi real de les necessitats de llocs escolars i obviant criteris demogràfics o territorials.

Els canvis introduïts en la política d’ajudes en 1996 i l’eliminació, gairebé general, dels convenis de col·laboració, han determinat que l’oferta pública de llocs escolars per als estudis reglats de música i dansa provinga de centres totalment diferenciats. D’una banda, estan els conservatoris dependents de la Generalitat finançats al 100% i amb taxes assequibles i idèntiques per a tot alumnat. Per un altre, els municipals, subvencionats a través d’una convocatòria anual d’ajudes que, des del primer moment, ha resultat insuficient, obligant als ajuntaments a finançar el servei i a les famílies a abonar taxes elevades i diferents, en funció de la capacitat econòmica de cada corporació.

Així, podem afirmar que, a la Comunitat Valenciana, per cursar estudis oficials de música i dansa, no existeix igualtat d’oportunitats ni cohesió territorial. Així mateix, és important assenyalar que encara avui, segueix sense existir un mapa de centres per als ensenyaments de música i dansa al nostre territori, element imprescindible després de dècades de formació que servisca de base i que justifique noves integracions a la xarxa de la Generalitat”, assegura el parlamentari de Compromís.

Durant els últims mesos, diversos ajuntaments titulars dels conservatoris, han sol·licitat al Consell que revise la política d’ajudes i planificació educativa facilitant l’accés a un sistema just de finançament, conveni o, si escau, d’integració o traspàs dels seus centres a la xarxa de la Generalitat.

Recollint estes reivindicacions el grup Compromís ha presentat una iniciativa en el parlament valencià amb què insta al Consell a elaborar un mapa de centres públics d’ensenyaments artístics de la Generalitat Valenciana que donen abast a tot el territori valencià.

També instem a què una vegada dissenyat el mapa educatiu d’ensenyaments artístics i establers els criteris objectius com ara la situació geogràfica del centre, demogràfica, de demanda, infraestructura educativa, accessibilitat, mobilitat i mitjans de transport, entre altres, s’establisca quins centres municipals han de passar a ampliar l’oferta pública de conservatoris de la xarxa de la Generalitat Valenciana. Així com cercar les diferents solucions de cara al personal que actualment està prestant servei en els mateixos, atenent a la seua classificació en el moment del traspàs. Per a culminar este procés hauria s’aprovar-se el tràmit legislatiu o reglamentari adient”.

Des de Compromís també proposem que mentre es realitza este procediment d’ampliació de la xarxa pública s’estudie la millora de la política d’ajudes econòmiques i els criteris de concessió destinades als Conservatoris Municipals i Centres Privats autoritzats, amb l’objectiu de garantir una educació amb igualat de condicions i una ocupació de qualitat”, ha conclòs Garcia.