Bota al contingut principal

El 50% de la recaptació estatal per IRPF i per IVA són transferits a la Generalitat, però la desviació de les previsions de recaptació es liquiden dos anys després, la qual cosa suposa un diferiment en el sistema de finançament de la nostra Comunitat.

Si analitzem les dades del primer trimestre de 2017 tant dels impostos gestionats per l’Agència Estatal com els impostos propis i cedits de la Generalitat, gestionats per l’Institut Valencià d’Administració Tributària (IVAT), s’observa un notable increment en la seua recaptació. Entre gener i març de 2017 l’AEAT ha recaptat en la Comunitat 2.265 milions d’euros, un 6’03% més dels 2.136 milions recaptats en 2016. S’inclou ací la recaptació per renda, Societats, IVA, Impostos Especials o Duanes. La xifra està en l’esbossa de l’increment a nivell estatal, sent en el conjunt de l’Estat de 6’46% al passar dels 35.241 milions del primer trimestre de 2016 als 37.517 milions entre gener i març d’enguany.

D’altra banda, la recaptació dels impostos propis i cedits, que gestiona i recapta l’IVAT, també mostren una evolució positiva en el seu conjunt. Desglossat per conceptes, podem entre altres destacar la recaptació per el Impost sobre Successions i Donacions s’ha incrementat un 7’83% (36’7 milions), i en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats s’han ingressat 212’8 milions sobre els 182’2 del 2016 (un 16’77 més). Finalment, en el primer trimestre de 2017 en taxes i exaccions pel joc s’ha recaptat 10.450 euros (un 15’41% més dels 9.042 euros de l’any passat).

“El increment de la recaptació per part de l’Estat està sent al voltant d’un 10% major del previst – afirma la secretària Autonòmica d’Hisenda, Clara Ferrando-. Açò implica que la liquidació que l’Estat ens fa pel sistema de finançament ha de ser major de la prevista també. El problema és que esta desviació ens la compensaran d’ací dos anys perquè les liquidacions sobre les previsions es realitzen dos anys després del tancament de l’exercici. Durant eixe temps l’Estat reté els nostres diners mentres ens concedix préstecs com el FLA per a cobrir les nostres necessitats i ens cobra interessos per això” dels impostos que l’Estat recapta en les comunitats autònomes de règim comú, el 50% de la recaptació d’IRPF i de l’IVA es destinen a finançar les autonomies, així com el 57% d’impostos especials com l’alcohol o els hidrocarburs. Per la seua banda l’Institut Valencià d’Administració Tributària (IVAT) gestiona els impostos propis i cedits entre els quals es troben l’Impost de Successions i Donacions, el dePatrimoni, el de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentals i les taxes sobre el joc.

Segons Clara Ferrando “el nostre objectiu és continuar avançant en la construcció d’una agència tributària valenciana que vaja assumint més gestions. Volem dotar-la de més autonomia i més efectius per a lluitar contra el frau fiscal. Amb els impostos de tots es paguen els servicis per a tots. La lluita contra el frau és una prioritat del Consell”

A falta de conéixer les dades del segon trimestre, les dades d’abril confirmen que la Comunitat Valenciana és la tercera autonomia on més s’ha incrementat la recaptació per IRPF durant eixe mes (un 21’8% més que en el mateix mes de l’any passat). En total 651’9 milions enfront dels 535’2 d’abril de 2016, tan sols per darrere de Canàries i Castella la Manxa amb increments del 41’7% i 25’2% respectivament, i molt per damunt de l’increment De (1’2%) , Madrid (3’5%) o Catalunya (4’2%). Per la seua banda, segons dades de l’Agència Tributària, la recaptació per IVA ha augmentat a l’abril en la Comunitat un 7’1% a l’aconseguir els 757’3 milions d’euros enfront dels 707’2 del mateix mes de 2016.

Per a la secretària Autonòmica d’Hisenda “l’augment de la recaptació respon a la major activitat econòmica i al nostre major creixement, però també a la major eficàcia de la gestió tributària i inspecció dels tributs en la lluita contra el frau. Són dades molt significatius i encoratjadors perquè cal recordar que el 50% de la recaptació per IVA i per IRPF són transferits a la Comunitat Valenciana”