Bota al contingut principal

El Consell ha donat la seua conformitat a l’avantprojecte de Llei de la Generalitat de contractes d’integració en l’àmbit de la producció ramadera. Una vegada aprovat pel Consell, l’avantprojecte de llei serà remès al Consell Econòmic i Social i al Consell Jurídic Consultiu perquè determinen els dictàmens oportuns. A més, es traslladarà també a les organitzacions agràries i ramaderes més representatives de la Comunitat Valenciana per a la seua consulta.

La nova Llei ve a donar resposta a una demanda històrica del sector ramader per a normalitzar aquesta pràctica i dotar-la d’una major seguretat jurídica, a més de potenciar el seu desenvolupament i competitivitat sobretot en l’aspecte exportador. La tradició dels contractes d’integració en la ramaderia de la Comunitat Valenciana es va iniciar a la fi dels anys 60 i principis dels 70, tant amb empreses de la comunitat com d’altres comunitats autònomes.

Per això, es fa necessària la regulació d’una sèrie de facetes que requereixen d’accions legislatives, no solament per a ordenar i donar validesa al costum, sinó també per a adaptar-la a les noves realitats socioeconòmiques. Es tracta d’un sistema en el qual el productor posa les instal·lacions i la mà d’obra, mentre grans empreses li proporcionen els animals, l’alimentació i serveis veterinaris.

La presència del sistema d’integració en la producció ramadera valenciana, que implica prop del 70% d’aquesta i afecta bàsicament a la producció porcina i aviari, ha posat de manifest la necessitat de mantenir un marc jurídic que regule aquests tipus de relacions contractuals.

Així, s’introdueixen les adaptacions necessàries per a aconseguir majors garanties de seguretat entre les parts i fent-les compatibles amb els requeriments legals vigents de caràcter sectorial que afecten a l’activitat ramadera, sobretot referent a l’àmbit sanitari, la seguretat alimentària i la protecció del medi ambient.

Més equilibri entre les parts

L’Avantprojecte de Llei cerca, sobre la base de la llibertat de pactes, aconseguir un major equilibri entre les parts que intervenen en la relació contractual, principalment, mitjançant la determinació de la forma escrita del contracte, la fixació de les obligacions que corresponen respectivament a l’integrador i a l’integrat i l’obligació d’estipulació en el contracte de les altres obligacions per a determinar l’abast de les seues responsabilitats.

La norma aclareix les responsabilitats entre les parts i garanteix la igualtat, alhora que incorpora un model homologat de contracte i la creació de la Junta Arbitral de Contractes d’Integració de la Comunitat Valenciana, amb l’objecte d’intentar l’avinença entre les parts en aquelles qüestions que puguen acabar en litigi per problemes en la seua aplicació.