Bota al contingut principal

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha convocat mitjançant resolució les subvencions corresponents a 2017 per a projectes d’inversió en equipament i obres de centres d’atenció a persones amb diversitat funcional, per a les que destina 1,6 milions d’euros.

Podran ser objecte d’aquesta subvenció les despeses realitzades per les entitats locals i entitats sense finalitat de lucre per a l’adquisició d’equipament; l’adquisició de vehicles de transport col·lectiu adaptats i la realització d’obres d’adequació i reforma en els centres d’atenció a persones amb diversitat funcional de la seua titularitat.

La resolució, publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), recull els requisits i condicions que hauran de reunir els sol·licitants per a la concessió d’aquestes subvencions. Cal recordar que aquestes ajudes s’estan concedint des de l’any 2015, amb l’entrada del nou govern, i amb el compromís de continuar ampliant-les.

L’import global d’aquestes subvencions per al present exercici és de 1,6 milions d’euros, fet que suposa un increment del 15,68% respecte a la convocatòria de l’any passat. Com a novetat, aquest any l’import global es distribuirà amb 1.200.000 euros per a projectes d’equipament i vehicles autoritzats i 400.000 euros per a la realització d’obres d’adequació i reforma.

Això no obstant, quan en alguna de les actuacions no s’hi haja esgotat el crèdit destinat, el romanent es podrà utilitzar per incrementar el crèdit destinat a les altres actuacions, en les que s’haja esgotat el crèdit.

La valoració de les sol·licituds per a la concessió de les subvencions es determinarà en funció dels criteris de valoració que estableix la convocatòria, com ara l’interès social per la major repercussió i impacte de la inversió.

A més, tal com es ve establint en la concessió d’altres subvencions, es manté el compliment de clàusules socials com un dels criteris de valoració per a la concessió de les mateixes. En aquest apartat es valorarà l’experiència de l’entitat i de l’equip humà en matèria específica d’igualtat de gènere de persones amb diversitat funcional i del seu personal, així com el compromís de l’entitat a elaborar i implantar un pla d’igualtat abans del 30 de juny d’enguany.

També dins el compliment de clàusules socials, es valorarà la creació d’ocupació per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% i el compromís de l’entitat a contractar i integrar a la seua plantilla persones amb diversitat funcional.

Amb la valoració d’aquests criteris es volen introduir millores i donar un major relleu a les clàusules socials, en la línia posada en marxa des de la Conselleria per afavorir les noves fórmules de gestió socialment responsable.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el DOGV. El model de sol·licitud està a disposició dels interessats al portal de la Generalitat, i accedir als apartats de ‘Guia PROP’, ‘Tràmits i Serveis’.