Bota al contingut principal

El ple del Consell ha aprovat avui el projecte de Llei de Renda Valenciana d’Inclusió, que regula l’engegada d’una nova prestació que substituirà la renda garantida de ciutadania, ampliarà els requisits per a poder accedir a l’ajuda i el temps de cobertura, la qual cosa s’estima que permetrà passar dels 20.000 titulars als 45.000 en 2018.

L’objectiu d’aquest projecte és oferir una resposta digna i de justícia a les realitats carencials, de vulnerabilitat i precarització que han produït un alarmant increment de l’exclusió social i un debilitament de la cohesió social a la Comunitat Valenciana.

El cost econòmic previst en el projecte de llei per al seu correcte compliment en els tres pròxims anys s’eleva a 650,1 milions d’euros, segons arreplega la memòria econòmica, que s’ha aprovat amb l’informe favorable del Consell Econòmic i Social i amb el conforme del Consell Jurídic Consultiu.

Amb la nova llei, el Consell converteix la renda en un instrument que realment permeta a les persones refer el seu projecte de vida i també acabar amb la burocràcia i la gestió dispersa, de manera que s’aconseguisca una major eficàcia en la lluita contra la pobresa.

El text del projecte és el resultat d’un ampli procés de consulta, participació, i estudi de models de diferents comunitats autònomes i s’ha seguit un procés de diàleg amb diferents conselleries, sindicats, universitats i diferents actors socials.

La nova llei també aposta pel municipalisme, en el sentit que reconeix als municipis com a actor principal d’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social, així com per a liderar els programes d’inclusió i la coordinació tècnica i administrativa.

Principals novetats

La nova normativa introdueix novetats significatives com la de contemplar la possibilitat que la renda tinga caràcter indefinit, quan fins ara hi havia un límit de 3 anys, amb una manca de dues.

El projecte de llei també preveu la creació de diferents tipus de renda, una complementària del treball o de les prestacions que no arriben al 80 per cent del salari mínim interprofessional, i una segona d’Inclusió Social, que es concedirà en funció d’una valoració individual de la persona sol·licitant i que variarà en funció de diversos aspectes.

D’aquesta forma, l’import d’aquesta serà de 532 euros en el cas d’un titular, enfront dels 385 actuals, tant en els casos en què la persona no necessite un itinerari d’inserció o d’acompanyament com en els quals sí ho requerisca, i en aquest últim cas, si el sol·licitant renuncia voluntàriament a realitzar-ho mantindrà l’ajuda, però es reduirà fins als 266 euros.

Per arribar a més persones

La nova llei implica una renda que arribarà a més persones, ja que es flexibilitzen els requisits d’accés, sent necessari només un any d’empadronament, enfront dels 24 mesos actuals.

A més, exigeix únicament la residència efectiva a la Comunitat Valenciana per a tenir dret a la mateixa, i àmplia l’edat per a poder sol·licitar-la als 18 anys alhora que s’elimina el límit d’edat per a percebre-la, quan ara era només per a persones d’entre 25 i 65 anys.

Entre les millores que arreplega el text, també s’inclou la redefinició de les unitats de convivència, de manera que ara dues unitats de convivència podran tenir el mateix domicili, sempre que els serveis socials així ho consideren, i la concentració de les ajudes, de manera que la persona que siga titular de la renda tindrà també accés a beneficis en altres àmbits com l’educatiu o el d’habitatge, sense necessitat d’haver de fer tràmits addicionals.

A més, amb aquesta norma se simplifica la tramitació i s’estalvia gestió burocràtica, de manera que seran els ajuntaments els que s’encarreguen de fer les valoracions de les persones demandants de la renda, i els serveis centrals de la Conselleria s’encarregaran de la gestió, aconseguint així que els equips municipals puguen centrar-se a fer intervenció sobre el terreny.