Bota al contingut principal

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat les ajudes per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació al territori valencià que apuja a 24,1 milions d’euros. Aquesta xifra suposa un augment del 6,64% respecte a la quantitat de l’any passat, que va ser de 22,6 milions d’euros.

Una de les novetats d’aquesta edició és que la perspectiva de gènere en el contingut de l’acció a desenvolupar es valorarà com un aspecte en l’avaluació de les sol·licituds en les subvencions. En concret, en les ajudes per a la realització de projectes d’I+D+i desenvolupats per grups d’investigació emergents, en les subvencions per a grups d’investigació consolidables i en les subvencions programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència. Així mateix, en aquestes subvencions, es valorarà amb altres 5 punts addicionals aquelles sol·licituds la persona investigadora principal de les quals siga una dona

En les subvencions per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional un requisit per a la participació és que “el comité científic, i, si és el cas, si n’hi ha, organitzador dels esdeveniments, haurà de tindre una composició equilibrada en termes de gènere, així com el conjunt de ponents que hi participen.

En els casos de la mateixa puntuació durant el procés d’avaluació, un criteri per al desempat és a través de l’aplicació de criteris d’equilibri de gènere, per a la qual cosa tindran prioritat les persones sol·licitants o els investigadors principals el sexe dels quals es trobe menys representat en la seua àrea de coneixement.

Una altra de les novetats és la convocatòria de subvencions a l’excel·lència científica de júniors investigadors. Aquestes ajudes tenen com a finalitat potenciar l’inici de projectes d’investigació en la frontera del coneixement desenvolupats per investigadors home i dones jóvens. Podran sol·licitar aquestes subvencions, les persones investigadores doctores de menys de 35 anys amb una experiència postdoctoral d’entre 2 y7 anys.

Aquesta resolució preveu totes les ajudes i beques a què poden concórrer els grups d’investigació i que depenen dels seus mèrits científics. L’objectiu és incrementar els recursos del sistema valencià d’I+D+i i facilitar la formació, el perfeccionament i la intercomunicació del personal investigador, així com la difusió de la investigació, la millora del nivell d’excel·lència i l’enfortiment de la capacitat competitiva del sistema valencià d’I+D, mitjançant la generació de coneixements científics i tecnològics i el desenvolupament de tecnologies impulsant la seua transferència.

Programes inclosos

– Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral.

L’objectiu és la concessió d’ajudes dirigides a la contractació, pels centres d’investigació, de personal investigador en formació de caràcter predoctoral.

– Beques per a estades de contractats predoctorals en centres d’investigació fora de la Comunitat Valenciana

La finalitat és la concessió de beques per a estades del personal investigador en formació predoctoral, en centres d’investigació de fora de la Comunitat Valenciana. La beca comprén una ajuda per a allotjament i manutenció, en funció del país de destinació i una ajuda per a despeses de locomoció.

– Ajudes del Programa Santiago Grisolía

Estan dirigides a la contractació, pels centres d’investigació, de personal investigador en formació de caràcter predoctoral que hagen obtingut una titulació universitària per una institució no espanyola.

– Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació en fase postdoctoral

L’objectiu és completar la formació de personal investigador doctor que desitge desenvolupar un projecte d’investigació en col·laboració amb una universitat o centre d’investigació de prestigi internacional fora de la Comunitat Valenciana.

– Ajudes per a recolzar la contractació de personal investigador doctor del Programa Ramón y Cajal, per part de centres d’investigació

L’objecte d’aquestes subvencions és el cofinançament de la contractació laboral del personal investigador doctor en el marc del subprograma Ramón y Cajal, per part de centres d’investigació de la Comunitat Valenciana.

– Ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència tecnològica

Es tracta d’ajudes per a finançar part dels costs de la contractació laboral de personal de suport vinculat a un projecte d’investigació o de transferència tecnològica al sector productiu valencià.

– Beques per a estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana

L’estada haurà de realitzar-se en empreses de la Comunitat Valenciana i tindrà una durada màxima de 300 hores anuals.

– Beques per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana

Estan destinades a personal investigador doctor i les estades es realitzaran en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana, que tinguen com a finalitat l’adquisició de noves tècniques, l’accés a instal·lacions científiques, la consulta de fons bibliogràfics o documentals, o altres activitats significatives que contribuïsquen a la seua labor.

– Ajudes per a la realització de projectes d’I+D+i per a grups d’investigació emergents

Són ajudes destinades a grups d’investigació per a la realització de projectes d’I+D+i desenvolupats per grups emergents en centres d’investigació

– Ajudes per a grups d’investigació consolidables

La finalitat és la consolidació de grups d’investigació que demostren potencial de creixement per a convertir-se en grups de referència.

– Ajudes Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència

El Programa Prometeu té com a objectiu la concessió d’ajudes per a identificar i protegir grups d’I+D+i d’excel·lència de la Comunitat Valenciana, potenciar la seua projecció internacional i la transferència de coneixement.

– Subvencions a l’excel·lència científica de júniors investigadors

Aquestes ajudes tenen com a finalitat potenciar l’inici de projectes d’investigació en la frontera del coneixement desenvolupats per investigadors home i dones jóvens.

– Ajudes per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional

Són ajudes per a fomentar la participació en la internacionalització de les activitats d’I+D.

– Ajudes per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional

Són ajudes dirigides als centres d’investigació per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter internacional i d’objecte científic, tecnològic, humanístic o artístic, com a labor de divulgació dels resultats de les investigacions realitzades en el marc de les activitats primàries de caràcter no econòmic dels centres d’investigació.

Els esdeveniments han de celebrar-se dins de l’àmbit de la Comunitat Valenciana, i tindre caràcter internacional, entenent per aquest que tant en el comité científic com entre els ponents i conferenciants figuren investigadors no nacionals.

– Ajudes per a la promoció i dinamització dels parcs científics

Es concedeixen als parcs científics per a finançar activitats que afavorisquen la transferència de resultats de la investigació científica, la dinamització del desenvolupament tecnològic i la innovació.