Bota al contingut principal

La secretària autonòmica d’Hacienda, Clara Ferrando, ha assenyalat que “les entitats financeres han participat en la licitació pública de finançament de la Generalitat i l’Institut Valencià de Finances i han signat el conveni que ens assegura liquiditat per als pròxims dos anys”.

Els servicis inclouen d’una banda la concessió de línies de crèdit i per una altra els servicis bancaris de comptes, recaptació, cobraments i pagaments, entre altres, tots ells necessaris per al funcionament normal de la Tresoreria de la Generalitat i del sector públic valencià. A més, la licitació inclou el finançament de més de 2.253,3 milions de deute a curt termini, dels quals 2.133,3 milions corresponen a la Generalitat i 120 a l’Institut Valencià de Finances (IVF). El total de la Generalitat engloba 785,3 milions de pòlisses de crèdit. 1.175,5 milions de línies de confirming i 172,5 milions en prèstecs a curt termini.

El termini de vigència d’este contracte, serà de dos anys, prorrogables per altres dos.  Per a Clara Ferrando, secretària autonòmica d’Hisenda, “l’interés de la banca per treballar amb la Generalitat demostra que estem fent les coses bé. Hi ha comunitats que tenen dificultats per a adjudicar la licitació dels seus servicis financers, com els vam tindre nosaltres en legislatures anteriors, però ara l’Administració valenciana paga als seus proveïdors, està sanejant el seu sector públic i la gestió allunya la por al “default”. Això és el que es traduïx de les reunions mantingudes amb els responsables de banca institucional, que la Generalitat valenciana ja no està en la llista negra. Ara som una institució que genera confianza”

Nous servicis i mitjans de pagament

Atenent al plec de condicions d’este contracte, cal destacar que els servicis financers que prestaran les entitats bancàries són, entre altres, l’obertura de comptes operatius, la contractació de pòlisses de crèdit (per a Tresoreria i IVF) , préstecs de Tresoreria i confirming a proveïdors de la Generalitat, la gestió de la recaptació de tributs, els depòsits de fiances i la gestió dels pagaments pel sistema de caixa fixa. A més dels servicis bancaris habituals per als comptes bancaris de la Tresoreria de la Generalitat (pagaments, transferències, ingressos de xecs, transferències a l’estranger, etc.), el contracte també inclou els comptes de centres docents públics no universitaris, els comptes de les institucions de la Generalitat i les operatives del sector públic, així com la participació en els convenis financers que realitze la Generalitat i la col·locació d’excedents de tresoreria.

Respecte a l’anterior contracte, el nou contempla l’ampliació dels mitjans de pagament que l’Administració de la Generalitat pretén implementar per a facilitar als contribuents realitzar els ingressos. Així, a més de terminals de punt de venda, tant físics com virtuals, i caixers automàtics, el contracte preveu el desenrotllament d’aplicacions online per al pagament per targeta o transferència online sense cost per al contribuent . Per l’interés general de la Comunitat Valenciana en la valoració de les propostes presentades pels licitadors s’han inclòs criteris de baremació on es tindrà en compte el compromís social de l’entitat financera en cas d’empat. Així es valoraran les entitats que acrediten que no apliquen actuacions de desdonament d’ocupants de vivendes en el marc de processos judicials d’execució hipotecària, i que oferisquen la possibilitat de dació per paga dels seus deutors hipotecaris, a més de la possibilitat de lloguer social.