Bota al contingut principal

Els consellers Gabriela Bravo i Vicent Marzà, com a màxims responsables dels departaments de la Generalitat amb competència en Funció Pública i Política Lingüística, han presentat este dimarts a les centrals sindicals com quedarà el requisit lingüístic en l’esborrany de l’avantprojecte de la Llei d’Ocupació Pública de la Comunitat Valenciana.

A la reunió, celebrada a la seu de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, han assistit els dirigents de les formacions sindicals UGT, CCOO i Intersindical. Posteriorment, la consellera Bravo s’ha reunit amb els representants de CSI·F i FSES donada la seua condició d’organitzacions presents a la Mesa General de Negociació de la Generalitat.

L’esborrany de l’avantprojecte estableix, en l’article 61, que per a accedir a l’Administració de la Generalitat, els aspirants hauran d’acreditar “el coneixement del valencià que es determine reglamentàriament, respectant el principi de proporcionalitat i adequació entre el nivell d’exigència i les funcions corresponents”. La nova normativa preveu, mitjançant la disposició addicional segona, que el reglament que regule el nivell de valencià exigible per l’accés a la Funció Pública haurà de ser aprovat pel Consell en un termini de sis mesos des de l’entrada en vigor de la llei, una vegada aprovada per Les Corts.

L’elaboració del mencionat reglament és competència de la Conselleria de Justícia, previ informe respecte a esta matèria de la conselleria competent en política lingüística.

A més, a la disposició final tercera, s’inclou una cautela per si es dóna el cas que, transcorregut un any des de l’entrada en vigor de la llei, no s’haguera aprovat pel Consell el referit reglament. En eixe cas, el nivell exigible dels coneixements del valencià que hauran d’acreditar-se per l’accés a l’àmbit de l’ocupació pública de la Comunitat Valenciana serà el següent:

– Per als funcionaris dels grups A1, A2 i B, s’exigirà el certificat C1 (equivalent al Grau Mitjà de Coneixements de Valencià expedit per la Junta Qualificadora)

– Els funcionaris dels grup C1 i C2 hauran d’acreditar el certificat B1 i B2, respectivament (equivalents al Grau Elemental)

– Les agrupacions professionals funcionarials hauran d’acreditar el certificat A2 (equivalent al Grau Oral).