Bota al contingut principal

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la convocatòria d’ajudes, per valor de 1.130.000 euros, destinades al foment de l’esport federat i els programes de tecnificació esportiva.

Aquestes ajudes, que han experimentat un augment del 2,7% respecte a les convocades en 2016, podran ser sol·licitades en un termini de 15 dies hàbils a partir de l’endemà a la data de publicació en el DOGV. A més, tot el procediment serà publicat en la seu electrònica de la Generalitat i podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les sol·licituds.

Les entitats beneficiàries seran les federacions esportives que desenvolupen la seua activitat dins de l’àmbit competencial de la Generalitat, excepte les que disposen d’una subvenció per línia nominativa. D’aquesta manera, la Generalitat col·labora amb les federacions esportives valencianes, per a facilitar els recursos econòmics i mesures de suport als esportistes d’elit i per a la seua inclusió en programes de tecnificació esportiva i plans especials de preparació.

Entre els criteris a tindre en compte en la concessió de les ajudes, cal destacar la participació de dones en la junta directiva de la federació, així com disposar de plans d’eradicació de la violència, d’antidopatge, de no-discriminació per cap tipus, d’un protocol per a la prevenció, detecció i actuació enfront de l’assetjament i abús sexual. Així mateix, es valorarà disposar d’un pla d’utilització de les dues llengües oficials.

Les ajudes es destinaran a l’activitat realitzada per les federacions relativa a la gestió i funcionament ordinari federatiu i a l’organització, promoció i exercici d’activitats esportives com són les competicions esportives organitzades per iniciativa de la mateixa federació esportiva, en col·laboració amb la seua federació espanyola, o a proposta de clubs o altres entitats esportives públiques o privades, dins de les competències de la federació autonòmica, i que no estiguen previstes en altres convocatòries d’ajudes de la Generalitat.

Respecte al desenvolupament de programes de tecnificació esportiva, es consideraran aquells que engloben actuacions dirigides a la millora del rendiment esportiu i a l’obtenció de resultats qualitatius i quantitatius dels esportistes valencians.

L’objectiu d’aquests programes de tecnificació és elevar el nivell del rendiment esportiu dels esportistes immersos en aquests i la seua possible incorporació als programes de suport a esportistes d’alt nivell del Consell Superior d’Esports.