Bota al contingut principal

El ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials de la Generalitat. Aquest decret té com a objectiu regular els usos institucionals i administratius del valencià i el castellà en la Generalitat i garantir els drets lingüístics de la ciutadania valenciana reconeguts en l’Estatut d’Autonomia i en la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià. El decret entrarà en vigor als sis mesos de la seua publicació en el ‘Diari Oficial de la Generalitat’.

L’Estatut d’Autonomia declara, tant l’estatus de llengua oficial del valencià, a tot el territori valencià, compartit amb el castellà, com la consideració del valencià com la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, alhora que fa recaure sobre la Generalitat el paper de garant del compliment efectiu tant de l’oficialitat com de l’ús normal de les dues llengües.

La Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, per la seua banda, proclama el dret de valencians i valencianes a conéixer i usar el valencià oralment i per escrit, tant en les relacions privades com en les relacions amb les instàncies públiques, i estableix que al territori valencià tots els ciutadans tenen el dret a dirigir-se i relacionar-se amb la Generalitat, amb els ens locals i altres de caràcter públic, en valencià.

El decret estableix, en la disposicions preliminars, que el valencià és la llengua pròpia de l’Administració de la Generalitat, sense que això supose cap limitació respecte de l’altra llengua oficial i que la seua normativa lingüística és l’establida per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i pels criteris lingüístics de l’Administració.

Pel que fa a la imatge institucional, els elements d’identitat corporativa es redactaran en valencià, mentre que la retolació informativa es farà en valencià en el territori de predomini lingüístic valencià, i en castellà en el de predomini castellà, on es podrà fer, a més en valencià.

Respecte als usos interns, les actuacions administratives internes es redactaran en valencià, el material d’ofimàtica s’adaptarà, si és possible, perquè funcione en valencià, mentre que el programari elaborat o encarregat per l’administració es crearà en valencià.

En les relacions amb la ciutadania, les notificacions i comunicacions es realitzaran en valencià, quan es remeta residents en territoris de predomini lingüístic valencià, i també en castellà quan ho sol·licite el destinatari. Per a l’àmbit de predomini castellà, es redactaran en valencià i castellà, i per als destinataris de fora de la Comunitat es redactaran en castellà, llevat que es tracte de comunitats pertanyents al mateix àmbit lingüístic.

Els models normalitzats tindran format bilingüe, excepte els casos en què, per la seua extensió o complexitat, es determine que tinguen versions separades en valencià i castellà. Així mateix, les còpies de documents en valencià amb destinació a altres comunitats aniran acompanyades de traducció al castellà, llevat que siguen comunitats del mateix àmbit lingüístic.

En el cas dels registres, els electrònics empraran el valencià en la recollida i processament de dades, a fi de garantir la compatibilitat informàtica i interconnexió amb altres administracions. Els certificats es faran en valencià si el sol·licitant no demana que es realitzen en castellà.

En relació a l’atenció al públic, el personal d’atenció al públic iniciarà en valencià la comunicació, així com els sistemes telefònics o telemàtics automàtics tindran el valencià com a primera llengua.

En les publicacions i publicitat, els fullets, cartells i avisos es redactaran, almenys, en valencià, igual que la publicitat institucional i les publicacions periòdiques de l’Administració tindran el valencià com a llengua d’ús normal. Pel que fa a Internet, intranet i xarxes socials, els continguts de l’Administració es podran consultar, almenys, en valencià i castellà.

En els contractes es procurarà que els contractistes utilitzen el valencià en els béns i serveis objecte del contracte, i així es farà constar en els corresponents plecs de clàusules. Els estudis, projectes o treballs encarregats per l’Administració s’entregaran, almenys, en valencià i els documents contractuals es redactaran en valencià, i també en castellà si ho sol·licita l’altra part.

En els convenis, els convenis subscrits amb persones de l’àmbit territorial de predomini valencià, o en comunitats del mateix àmbit lingüístic, es redactaran en valencià. En la resta de convenis es redactaran, almenys, en valencià. Així mateix, en les escriptures públiques atorgades per l’Administració de la Generalitat es redactaran en valencià i, si se sol·licita per l’altra part, també en castellà.

Respecte a les relacions institucionals, les comunicacions amb institucions estatutàries es realitzaran en valencià. Amb entitats locals valencianes, es farà en valencià, en l’àmbit de predomini valencià, i en valencià i castellà en l’àmbit de predomini castellà. Amb la resta d’administracions amb seu a la Comunitat Valenciana es farà en valencià, incloent-hi l’Administració de Justícia, i amb altres administracions públiques es farà en valencià i castellà, llevat que siguen per a comunitats del mateix àmbit lingüístic.

Finalment, s’estableix que en les intervencions públiques que realitzen les autoritats i alts càrrecs per raó del càrrec es procurarà usar el valencià.