Bota al contingut principal

Augmentar la inversió en educació. Increment de recursos humans i econòmics.

Creació d’’una xarxa pública i gratuïta d’’escoles infantils de 0 a 3 anys.

Potenciar la Formació Professional i impulsar un sistema d’’orientació per a vincular l’’FP amb l’’ocupació.

Revisar els concerts educatius per evitar aquells que opten per promoure la diferència ideològica, econòmica o la selecció de l’’alumnat.

Enfortir el paper de la Inspecció Educativa per a què supose un autèntic suport de formació, planificació i programació del professorat i els equips directius.

Prestigiar i donar protagonisme al professorat en la presa de decisions del centre i donar-li suport en la relació amb les famílies.

Millorar la formació inicial dels docents i promoure una formació continuada del professorat molt més lligada als projectes del centre.

Revertir la situació de confrontació i de frustració de la comunitat educativa recuperant el diàleg i la confiança entre administració i pares, professorat i alumnat.

Reduir els ràtios d’’alumnat/aula i d’’alumnat/docent per atendre millor la diversitat de necessitats educatives.

Garantir la gratuïtat del material escolar i dels llibres de text en totes les etapes educatives.

Dotar de més competències i capacitat de participació els Consells Escolars.

Dotar els centres educatius de més autonomia.

Augmentar l’’oferta educativa per a la formació de les persones adultes.

Potenciació de la funció compensadora de l’’educació amb una política de beques adequada.

Garantir el dret a l’’educació d’’infants que pateixen discapacitats greus, potenciant un sistema d’’ajudes per a l’’ensenyament a domicili, quan siga necessari.

Establir un pla per a disminuir el fracàs escolar fins a percentatges homologables als de la Unió Europea.

Obrir els centres al seu entorn, convertint-los en elements de dinàmica cultural, econòmica i social del seu barri.

Promoure l’’educació per la sostenibilitat.

Ampliar la xarxa d’’Escoles Oficials d’’Idiomes.

Donar prioritat i impulsar les universitats públiques assignant-les recursos adequats i suficients.

Avaluar conjuntament des de la Generalitat i les universitats públiques els dèficits de finançament i les necessitats a mitjà i llarg termini per assegurar la sostenibilitat i qualitat dels sistema universitari valencià.

Fomentar i impulsar la cooperació entre les distintes universitats públiques del País Valencià per a què es complementen per a crear un sistema universitari cohesionat i territorialment equilibrat que fomente l’’especialització dels centres.

Els manaments legals, i les directrius a seguir per la inspecció educativa i els centres de professorat i recursos a tots els nivells, donaran especial prioritat als programes educatius que tinguen el valencià com a llengua base d’’aprenentatge.

Cal promocionar més l’’ensenyament i ús del valencià als territoris de predomini lingüístic castellà per cohesionar socialment la ciutadania valenciana.

Creació de la plataforma digital educativa valenciana.

Garantir la total normalització lingüística de l’’administració educativa.

Garantir l’’ensenyament en valencià en tots els centres educatius tant públics com concertats.

Garantir la continuïtat de l’’ensenyament en valencià en tots els nivells educatius, des de l’’educació Infantil fins a la universitària, i en totes les modalitats d’ensenyament que imparteixen.

Catalogació bilingüe dels llocs de treball d’’educació secundària, seguint els mateixos criteris que hi ha actualment a Primària per als concursos de trasllats.

Perfilar lingüísticament els llocs de treball de tots els centres universitaris.

Exigir que la inspecció educativa vetle pel compliment de les normes que regulen els programes d’’educació bilingüe i per la correcta aplicació del requisit i la capacitació lingüística.

Avaluar periòdicament la competència lingüística dels programes d’’educació bilingües i els seus resultats i fer-los públics.

Assegurar l’’adequada competència lingüística de tot el professorat al si dels plans de formació permanent i, quan calga, posar en marxa plans de xoc de manera urgent.

Promoure i donar suport als equips que elaboren i editen materials didàctics en valencià.

Donar suport a les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (AMPA) i a les iniciatives i actuacions que impulsen a fi d’’aconseguir una escola pública, valenciana i de qualitat.

Dotar els serveis d’’ensenyament del valencià (Junta Qualificadora, Serveis de normalització i promoció lingüística, Servei d’’ensenyament en valencià…) amb més recursos humans, materials, econòmics i organitzatius per a desenvolupar eficaçment les tasques que tenen encomanades.

Elaborar plans i programes d’’iniciació, coneixement i ús en valencià per a adults, tenint en compte especialment les persones nouvingudes.

Elaborar plans i xarxes d’’activitats extraescolars que reforcen l’’aprenentatge del valencià.

Donar suport econòmic a les associacions o entitats de ciutadans nouvinguts per tal que fomenten la seua llengua i cultura.