Bota al contingut principal

Davant de la realitat de la destrucció de 500.000 llocs de treball, és obvi que el principal indicador de l’eixida de la crisi serà la creació d’ocupació de qualitat. Per això, COMPROMÍS considera essencial una proposta rigorosa per a la creació d’ocupació. Una proposta quantificable en termes de creació d’ocupació. Una proposta que expresse les opcions prioritàries quant al canvi de model productiu i les polítiques d’equitat i ampliació de l’Estat del benestar. Una proposta orientada a l’estalvi i l’eficiència energètica i la substitució de l’energia procedent de combustibles fòssils per les energies renovables. L’Estratègia per a la creació d’ocupació i el canvi de model productiu planteja l’objectiu de creació neta de llocs de treball fonamentats en un nou model productiu basat en la innovació, la sostenibilitat i el reforçament de l’Estat del benestar i la convergència social amb la zona euro.

L’Estratègia per a la creació docupació i el canvi de model productiu representa no només la creació d’un volum molt important d’ocupació, sinó que aquesta nova ocupació siga molt menys vulnerable a les situacions de crisi, atès que es redueix la dependència de les bombolles especulatives o de l’evolució inestable dels mercats exteriors, financers o de
béns i serveis. A més, representa una millora de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i un reforçament de l’Estat del benestar. I, finalment, significa orientar el nostre país cap a un model econòmicament més sostenible, cap a l’economia verda.

La caiguda de l’ocupació al País Valencià i Espanya durant la crisi contrasta amb la que han experimentat la resta de països europeus avançats, molt menys acusada (10 punts percentuals enfront de 2 punts a Europa).

L’estructura del seu model productiu té un pes més acusat del sector de serveis públics, innovació, en els nous nínxols d’ocupació i menor de la construcció. Una major productivitat i competitivitat, juntament amb sistemes de repartiment del treball, han propiciat una resistència molt més alta a repercutir en caigudes de l’ocupació la caiguda de l’activitat econòmica.

En aquesta línia de convergència amb Europa, es planteja un canvi de model productiu que permeta avançar durant la propera legislatura cap a un model més cohesionat socialment i sostenible econòmicament, i que pose les bases d’un canvi molt més profund a llarg termini, cap a un model referent en el benestar de les persones i la sostenibilitat ambiental de què gaudiran les futures generacions.

Les mesures proposades en el següent apartat van en la línia d’afavorir aquesta estratègia, tot donant resposta als actuals reptes socials: lluita contra les desigualtats (de classe, de gènere i contra les diferents dualitzacions del mercat laboral), enfortiment de l’Estat del benestar, potenciació de les activitats de serveis relacionals, poc consumidores de recursos físics, i de les afavoridores de l’estalvi de recursos energètics, i millor repartiment
del treball.

Els objectius de la nostra estratègia en ocupació a quatre anys han de permetre aproximar-nos a la taxa d’atur existent el 2007. Ara bé, l’estructura productiva i d’ocupació resultant encara estaria lluny de l’objectiu d’un nou model productiu ecològicament sostenible, amb més equitat, més justícia social i més drets socials i laborals. COMPROMÍS proposa que el País Valencià lidere dins de l’espai europeu el procés de transformació cap a aquest nou model econòmic basat en els principis del desenvolupament sostenible, més eficient, amb més equitat i més drets.