Bota al contingut principal

Impuls del Pla per al desenvolupament dels Serveis socials així com d’’un nou Pla d’’Ordenació dels Serveis Socials Generals i Especialitzats que atenga la necessària comarcalització, municipalització i inclusió de la participació de la iniciativa social en la xarxa pública de serveis socials.

Enfortiment i millora de l’’estructura pública de la xarxa de serveis socials generals, millora de la seua estructura organitzativa i establiment d’’un pla de finançament estable mitjançant l’’increment del pla concertat de serveis socials que gestionen els ajuntaments que possibilite la projecció de programes i prestacions bàsiques socials adequades a les
noves necessitats i demandes de la ciutadania.

Desenvolupament d’’un Pla marc de millora i inclusió social per a zones i barris d’’acció preferent.

Creació d’’una infraestructura actualitzada com a xarxa de centres socials generals i especialitzats que possibilite abaixar el ràtio de població atesa, estenga els seus serveis i canalitze les noves necessitats i demandes socials.

Creació de plans sectorials per col·lectius amb necessitats prioritàries entre els quals es destaquen: menors, majors, immigració, discapacitats psíquiques i físiques, violència de gènere. Així com dotació de noves infraestructures assistencials, terapèutiques i rehabilitadores junt a programes especialitzats.

Creació d’’un “ mapa social de recursos” i d’’un“ Observatori Social” que analitze i oriente les accions polítiques en matèria de benestar social que es realitzen des de l’’administració.

Regulació de subvencions i convenis mitjançant un concert anual temporalitzat anualment de forma estable.

Impuls d’’una normativa autonòmica que determine bases, requisits i condicions dels serveis prestats per empreses privades a fi de reduir i eliminar la privatització i externalització de serveis.

Carta de Drets Socials com a instrument de participació i acció que servisca per a impulsar els drets de tenir una informació ràpida i clara, un tracte personalitzat, qualitat en els serveis públics, l’’elecció del professional, la supervisió conjunta i l’’equilibri territorial.

Aprovar una Llei de foment del tercer Sector social a fi de millorar aspectes de reconeixement, finançament i independència d’’entitats sense ànim de lucre en matèria de benestar social.

Fer efectiu el dret a una renda de ciutadania, reformant l’’actual legislació.