Bota al contingut principal

COMPROMÍS vol recuperar l’’Impost sobre Successions i Donacions, i fer-lo molt més just a través de l’’exempció per a la immensa majoria de les persones contribuents i el manteniment per als imports més alts. Amb l’’augment, defensat per COMPROMÍS, de la tarifa del tram autonòmic de l’’IRPF per a les rendes més altes podem aconseguir una redistribució dels costos de l’’ajust, per la banda dels ingressos.

COMPROMÍS, conscients de la gravetat de la crisi i del fet que aquesta pot ser llarga, així com de l’’onada conservadora que està imposant restriccions de la despesa pública arreu d’’Europa, proposem defensar i ampliar el model de benestar aconseguit, l’’augment de la inversió pública i el desplegament dels aspectes financers de l’’Estatut.

D’altra banda, propugnem l’impuls de la fiscalitat verda que permetria desenvolupar, definitivament, el principi de qui contamina, paga” com a trànsit cap a una internalització del cost de la gestió que moltes activitats externalitzen cap a la resta de la societat. La nova fiscalitat verda és imprescindible per induir al canvi de model: caldria taxar el turisme per invertir en infraestructura verda, caldria incorporar una taxa progressiva sobre l’’emissió de C02 i d’’altres contaminants.

La fiscalitat verda no necessàriament es basa en la creació de nous impostos canviant el factor treball com a base de l’’impost per el factor ambient, de manera que es produiria un canvi en l’’estructura de pagament d’’impostos: les empreses verdes i sostenibles paguen menys, i les més contaminants paguen més establint nous incentius fiscals ambientals.

Per millorar els ingressos, COMPROMÍS vol aconseguir una fiscalitat més progressiva en l’’IRPF, a través d’’un increment substancial de la fiscalitat de les rendes altes a partir de l’’any 2011, mantenim la proposta d’’augmentar la progressivitat de l’’IRPF amb l’’establiment d’’un nou tram al tipus del 50% per a bases superiors a 100.000 euros.

COMPROMIS vol recuperar l’’Impost sobre el Patrimoni o el de Societats, i millorar l’’IVA amb criteris socials, ja que en aquests altres grans impostos el País Valencià no té possibilitat d’intervenir-hi. Tampoc no tenim autonomia normativa sobre els gravàmens sobre les rendes del capital a l’’IRPF. Continuarem proposant a Madrid una reforma fiscal que repercutisca en una major recaptació també per a la Generalitat que, entre d’’altres mesures, recupere la fiscalitat sobre el patrimoni amb un nou Impost sobre la Riquesa, avance en la progressivitat de l’’Impost sobre Societats i que distribuïsca, amb criteris ambientals i socials, els tipus de l’’IVA.

Adoptar criteris ambientals en la fiscalitat. Els impostos tenen com a finalitat no únicament la suficiència financera, sinó també el foment o la dissuasió de determinades pràctiques de producció i consum. En aquest sentit, revisarem els impostos i les taxes per tal de reduir les emissions a l’’atmosfera. En concret, COMPROMÍS proposa la creació d’’un Fons per al desenvolupament de les energies renovables, els recursos del qual
provinguen d’’una taxa finalista sobre el consum de carburants fòssils.

També caldrà crear impostos sobre la producció termonuclear d’’energia elèctrica i d’’emmagatzematge de residus nuclears, que ajudarien a finançar plans de reactivació per a les zones que hui realitzen aquestes activitats. Finalment, proposem un nou impost sobre les plusvàlues derivades de les requalificacions de sòl per finançar, entre d’’altres, actuacions sobre el patrimoni natural i la biodiversitat, així com finançar i mantenir les infraestructures i els serveis públics necessaris per a les noves àrees urbanitzades.

Pel que fa a deduccions, impulsarem aquelles que milloren l’’eficiència energètica, especialment en la rehabilitació d’’habitatges i edificis industrials i de serveis.

Lluitar contra el frau fiscal. L’Agència Tributària ha d’’incrementar fortament els seus efectius humans i recursos tècnics per tal de perseguir el frau fiscal i l’’economia submergida, especialment en un moment de crisi en què el delicte i la picaresca fan estralls sobre les finances públiques.

Fer comprometre l’’Estat en el finançament de l’’Estratègia per a la creació d’’ocupació i el canvi de model productiu. La inversió en polítiques per a la creació d’’ocupació té una elevada taxa de retorn per a les administracions i, particularment, per a l’’Estat quant a l’’augment de la recaptació fiscal i les cotitzacions a la Seguretat Social, i la reducció de despesa en forma de subsidis i prestacions. Cal, doncs, que l’’Administració de l’’Estat participe significativament en el finançament de l’’Estratègia. És indispensable i, a més a més, és just.

Canviar els criteris d’inversió del Fons de Reserva de la Seguretat Social per aconseguir la territorialització de les inversions del superàvit de la Seguretat Social generades territorialment a la nostra Comunitat. Per això COMPROMÍS defensarà un canvi dels criteris d’’inversió del Fons de Reserva de la Seguretat Social per tal que el superàvit generat al País Valencià per la Seguretat Social siga invertit en els projectes de canvi de model productiu de l’’Estratègia de creació d’’ocupació, mitjançant la subscripció d’’emissions de deute de la Generalitat.

Defensar el model de caixes d’’estalvi. Davant de l’’ofensiva contra el caràcter social i no lucratiu de les caixes d’’estalvi, defensarem una legislació valenciana i el manteniment del caràcter social i no lucratiu d’aqu’estes, la limitació de les quotes participatives per evitar la seua bancarització efectiva i la desterritorialització, així com evitar que coalicions entre titulars de quotes participatives i directius controlen de facto els òrgans de direcció de les caixes, i fixen polítiques, estratègies i objectius per al seu benefici privat i no en benefici de la societat.

Reforçar la banca pública. Fa anys que el Consell de l’’Estat va privatitzar les últimes restes de banca pública, mantenint un Institut de Crèdit Oficial de curta volada. Al País Valencià, l’’Institut Valencià de Finances (IVF) no ha tingut tampoc una capitalització suficient i les seues actuacions s’’han mogut sota la sospita de clientelisme i sense vocació promotora del desenvolupament de sectors productius més viables els darrers anys, tot i
que amb algunes errades inexplicables pels ajuts a empreses immobiliàries que estan determinant pèrdues als balanços de l’’IVF.

Davant del col·lapse creditici, COMPROMÍS defensarà una banca pública que actue directament, sense intermediaris financers. Per tant, donarem suport a les recapitalitzacions de l’’IVF sempre que les seues línies donen prioritat al crèdit a les PIMES, l’’economia social, els microcrèdits, la internacionalització de l’’empresa i la promoció de béns d’’interès social com l’’habitatge protegit.

En moments de crisi és doblement necessari reforçar l’’eficiència administrativa, revisar el model de funcionament i realitzar mesures com les de: reducció d’’organismes autònoms i societats anònimes, millora dels protocols de contractació administrativa, etc. Tot això no es pot fer sobre les esquenes dels treballadors públics i les treballadores públiques, per la qual cosa COMPROMÍS garantirà la revisió dels ingressos per recuperar el poder adquisitiu perdut amb la crisi, així com el manteniment de volum d’’ocupació pública.