Bota al contingut principal

Establiment d’’una normativa per la minimització de residus elaborada amb el màxim consens i participació social, especialment comptant con la col·laboració de botigues i grans superfícies comercials.

Impulsar més decididament la recollida selectiva generalitzada (no voluntarista) de residus urbans amb mesures de suport als ajuntaments (assessorament legal i tècnic, ajuts,… ) per a adoptar les actuacions necessàries.

Subvencionar com a energia renovable la biometanització de la matèria orgànica domèstica. Desenvolupament de plantes de biometanització. Recollida separada de la matèria orgànica.

Incentius a les persones, comunitats i ajuntaments que reduïsquen la generació de residus i als que disminuïsquen la fracció de rebuig.

Revisió de la normativa vigent sobre envasos i embolcalls (LERE). Incentivació de mesures preventives per disminuir els objectes susceptibles de convertir-se en residus i penalització de l’’excessiva generació dels mateixos.