Bota al contingut principal

El País Valencià s’’ha caracteritzat per la seua tradició industrial constituïda bàsicament per microempreses i petites empreses. La indústria juga un paper clau en la vertebració de l’’economia valenciana; per això, un dels objectius principals per a la millora de la productivitat de la nostra indústria és el coneixement i la qualificació de la força de treball com a factors clau del nou canvi industrial.

COMPROMÍS proposa un Pacte per la Indústria per afavorir la transformació del nostre teixit industrial i guanyar en productivitat. Defensem, així, que cal seguir en la transformació del model industrial del País Valencià per accelerar l’’adaptació als canvis estructurals que s’’estan produint.

En aquest context, cal fer un esforç d’elaboració, coordinació i cooperació entre les diferents administracions per impulsar, amb polítiques actives, les infraestructures industrials i logístiques imprescindibles per desenvolupar un sector industrial eficient, de qualitat i sostenible ambientalment.

Donar suport al coneixement, la formació i la investigació, el desenvolupament tecnològic, la millora de les tecnologies d’’infraestructures de comunicació i informació que afavorisca una estratègia que ha de passar per millorar els nivells de productivitat i competitivitat de les nostres empreses, per tal d’’assolir la capacitat de la seua internacionalització, mitjançant un procés de major i millor posicionament en els mercats locals i globals. I amb una voluntat de no competir mai més mitjançant els baixos costos laborals o la precarietat laboral, sinó mitjançant la qualificació, la competència professional, l’’atracció i el desenvolupament del talent creatiu i innovador.

En definitiva, COMPROMÍS defensa una política industrial basada en un nou model productiu amb l’’objectiu d’’aconseguir més producció de qualitat, amb contingut formatiu i tecnològic i compromesa amb el medi ambient.

COMPROMÍS proposa les mesures següents:

Impulsar un Pacte per la Indústria per afavorir la transformació del nostre teixit industrial i guanyar en productivitat mitjançant la qualitat, la innovació i la sostenibilitat.

Establir un nou Acord estratègic de competitivitat coherent amb el reforç de les polítiques per desenvolupar l’Estratègia per a la creació d’ocupació i el canvi de model productiu.

Incrementar i millorar la inversió pública en innovació i tecnologia, estimulant el sector privat com una estratègia d’èxit per a les empreses per tal d’arribar en R+D+I al 3% del PIB al final del 2015 i, així, acostar-nos a les regions europees capdavanteres en l’’àmbit tecnològic.

Cal analitzar les futures demandes de productes industrials i serveis auxiliars derivades de l’’Estratègia de transformació del model productiu i establir una estratègia de reconversió de les nostres indústries, tant en termes d’inversions en equipaments i infraestructures com en innovació, qualificació i adaptació de la mà d’’obra. El País Valencià reuneix els requisits necessaris (tecnologia, teixit empresarial, professionals amb qualificació, inversió en R+D, etc.) per liderar sectors industrials vinculats al canvi de model productiu: tractament de residus, cicle de l’’aigua, energies renovables, biomedicina, electrònica i informàtica, disseny avançat, etc.

Desplegar plans de suport a la innovació i l’’emprenedoria social i ambiental, a través de finançaments prioritaris, microcrèdits, suport en consultoria, etc. Els nous sectors emprenedors estan molt sovint en millors condicions que l’’empresa tradicional per assumir la innovació i el canvi de model.

Desenvolupar programes adreçats a les PIMEs en l’’ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació per tal que aquestes siguen més competitives.

Desenvolupar projectes territorialitzats de modernització dels sectors industrials tradicionals per aconseguir més valor afegit i innovació d’’aquestes empreses. Potenciar-ne la internacionalització a totes les escales (des de la creació de filials a la resta de l’’Estat fins a l’’exploració de nous mercats emergents com l’’africà), garantint el manteniment d’’infraestructura productiva al País Valencià.

Potenciar els observatoris de la indústria. Participats per administracions, sindicats, empreses i universitats amb l’’objectiu d’anticipar-se als problemes i, sobretot, a les amenaces de tancament de les empreses i establir les tendències i oportunitats de futur de cada sector.

Impulsar els clústers i les fusions d’’empreses per assolir dimensions adequades a escala
internacional.

Potenciar el teixit productiu valencià amb l’’increment de l’’accionariat autòcton, públic o privat, i que la presa de decisions estratègiques de les filials de multinacionals tinga lloc al País Valencià, establint acords estratègics de col·laboració pública/privada de llarga durada en temes de recerca i innovació, i fomentant la presència de directius valencians en empreses multinacionals.

Fomentar que grups inversors valencians diversifiquen les seues activitats cap a la presa de participacions en empreses valencianes productives de vocació internacional en creixement o en empreses filials de multinacionals estratègiques per al teixit productiu valencià.

Garantir que els ajuts públics a les multinacionals es traduïsquen en compromisos de creació de treball estable i de qualitat i de permanència a llarg termini al País Valencià i que la seua activitat s’’enfocarà progressivament cap a aquelles fases de la cadena de valor afegit més qualificades i la creació d’’ocupació estable, de qualitat i segura.

Supervisar els processos de reestructuració bancària (relacionats o no amb el FROB) per tal que les seues finalitats redunden a millorar el suport financer a les empreses i famílies. Impulsar línies especials de finançament a projectes industrials en els sectors mediambientals i energètics, noves tecnologies i innovacions aplicades als serveis socials.

Garantir el finançament necessari per a nous empresaris i empresàries i empreses amb viabilitat o projectes de futur de manera que puguen crear, mantenir o incrementar els nivells d’ocupació, amb intervenció pública directa si el sector privat és insuficient per proporcionar el nivell de crèdit necessari.

Potenciar el capital risc públic amb coparticipació privada per finançar projectes innovadors i/o estratègics.

Establir un Pla d’’actuació amb el sector de l’’automoció per iniciar el procés de canvi cap a la producció de vehicles elèctrics i híbrids, serveis associats i el transport públic.

Impulsar la implantació de sectors vinculats a la societat del coneixement, la biomedicina i la nanotecnologia, afavorint el canvi tecnològic d’indústries tradicionals relacionades (farmacèutica, agroalimentària, metal·lúrgica, etc.).

Impulsar la creació d’’un Centre de Recursos Mediambientals per potenciar les línies d’’assessorament i suport a les empreses en l’’àmbit de la protecció mediambiental tal com la minimització i reaprofitament de residus, normatives sobre emissions, estalvi energètic, i dels incentius associats a aquesta.

Desenvolupar sòl industrial públic per enfortir un desenvolupament industrial al País Valencià.

Impulsar plans d’inversió en infraestructures que promoguen la modernització ecològica i la mobilitat sostenible (ferrocarril) per tal de reduir la dependència dels combustibles fòssils.

Potenciar com a projecte prioritari FERRMED, xarxa ferroviària per transport de mercaderies que ha d’’unir Escandinàvia i l’’Europa central amb el corredor mediterrani a través del Rin i del Roine.

Promoure la rehabilitació i la millora de l’’eficiència energètiques d’’habitatges amb ajuts i desgravacions fiscals i seguir impulsant programes de regeneració urbana de barris per contribuir, així, a la cohesió social.