Bota al contingut principal

Posar en marxa urgentment de forma coordinada entre les administracions públiques mesures efectives per a reduir la violència masclista.

Continuar amb un ampli desplegament de les campanyes de sensibilització i informació i de mesures de prevenció, fa falta mirar de front i atendre a les víctimes de la violència, proposem:

Creació d’’un nombre suficient de Centres Públics Integrals d’’Acollida de dones víctimes de violència de gènere.

Duplicar el nombre de Centres 24 hores i pisos tutelats i centres d’’acollida que existeixen actualment.

Desenvolupar la Llei de Mesures contra la Violència cap a les dones i ampliar determinats supòsits.

Compromís del Govern, d’’acord amb les empreses, de facilitar un lloc de treball a aquelles dones que, quant a la seua situació, s’’hagen vist forçades a abandonar el que tenien o a traslladar-se a altres poblacions.

Mantenir un cost zero en la taxa de la SS per a les empreses, s’’aplicarien altres bonificacions per a les mateixes, i facilitar que els organismes públics contracten amb aquestes empreses.

Crear una Comissió especial integrada per persones especialistes i per les Organitzacions sindicals quan es tracte d’’aplicar mesures de caràcter laboral, que estudie i analitze l’’impacte que té sobre les dones qualsevol resolució administrativa.

Augmentar el nombre d’efectius humans en l’’Inspecció de Treball.

Creació d’’un departament d’’especialistes que cuiden l’’aplicació de la Llei d’’Igualtat a les empreses, amb sancions apropiades per a aquelles que reiteradament incomplisquen la Llei.

Plans d’’Igualtat obligatoris per a totes les empreses de més de 50 treballadors i treballadores.

Mesures educatives que canvien la mentalitat de la ciutadania, perquè les dones siguen reconegudes com a ciutadanes de ple dret i en un pla d’igualtat respecte als homes.

Aplicació, als centres escolars, de pràctiques d’’igualtat, des dels 3 anys.

Desenvolupament curricular de l’assignatura de la ciutadania per especialistes que serà impartida per especialistes en igualtat.

Canvis en les mesures de conciliació del mercat de treball.

A fi de facilitar el canvi de rols que tradicionalment s’’assignen a les dones i als homes,
proposem:

Permís de paternitat obligatori per als pares i de 6 setmanes de durada.

Durant el primer any del recent nascut o adoptat, tindran dret al salari complet aquells treballadors i treballadores que s’’acullen a la reducció de jornada per atenció de fills menors i que treballen més de 35 hores a la setmana.

Desenvolupar campanyes informatives que propicien l’’assumpció d’’aquesta mesura per part dels homes treballadors.

Pla de generació d’’ocupació estable per a dones treballadores basat en la igualtat salarial i social.

Elaborar els Pressupostos en perspectiva de gènere per llei. Tots els pressupostos han de contemplar la perspectiva de gènere com a instrument per assignar la despesa pública de forma equitativa. Així com en les polítiques de cooperació.

Equiparar els sous, els contractes dignes i els plans d’’igualtat a les empreses, per a una ocupació femenina de qualitat. Eliminació i compensació de la posició desigual de les dones al mercat laboral en termes quantitatius -més atur, més temps parcial, més temporalitat, més precarietat- i en termes qualitatius -segregació vertical i horitzontal,
discriminació salarial i assetjament sexual-.

Revisar el llistat de malalties professionals que donen dret a les prestacions d’’invalidesa o incapacitat, incorporant patologies específiques de les dones que en l’’actualitat no es contemplen.

Establir programes d’’atenció sòcio-laboral i d’ocupació amb prestacions econòmiques que garantisquen la independència econòmica dels treballadores i treballadors sexuals fins que disposen d’’un treball alternatiu, per a aquelles que vulguen abandonar la pràctica de la prostitució.

Defensa dels drets conquerits per lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals: el reconeixement del dret al matrimoni per a les parelles formades per persones del mateix sexe i del dret al canvi de nom i sexe per a les persones transsexuals amb un procediment administratiu i sense la necessitat de la cirurgia genital.

Llei de no discriminació per motius d’’identitat de gènere i de reconeixement dels drets de les persones transsexuals, que incloga, entre altres mesures, el procés transsexualitzador complet a la sanitat pública, accions d’’integració sociolaboral i accions de lluita contra la transfòbia a l’àmbit educatiu, que garantisquen l’’accés de les persones transsexuals a una educació permanent.

Creació d’’un programa integral per a la Igualtat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals a la Generalitat Valenciana, que plantege i coordine l’’execució de les diferents mesures en les àrees de govern de la Generalitat.

Creació, vinculat al programa integral, d’’un Consell per a la Igualtat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals com a òrgan consultiu que facilite la participació de les entitats LGTB de tot el territori del País Valencià. Realització d’’un programa transversal que promoga la igualtat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals en tots els àmbits
d’’actuació de l’’administració municipal, ja siga a través d’’un pla específic o mitjançant la inclusió de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals en plans més amplis de defensa dels drets i de la igualtat.

Articulació de polítiques específiques d’’igualtat cap als col·lectius més discriminats dins la realitat lèsbica, gai, transsexual i bisexual: les persones majors, les dones, els adolescents, les diverses funcionalment, seropositives, immigrades, homes i dones transsexuals, etc. i integrar el moviment associatiu LGTB en les estructures de representació
de la participació ciutadana dels ajuntaments i la Generalitat.

Desenvolupament del principi d’’igualtat i respecte al col·lectiu LGTB i les nostres formes de convivència familiar en tot allò referent al dret de família. Compromís que l’’orientació sexual i la identitat de gènere, i la protecció de les nostres famílies, siguen explícitament assenyalades a aquelles lleis, reglaments o que facen referència a la nostra
realitat familiar. Recuperació de la memòria històrica que reconega la persecució patida per transsexuals, gais, lesbianes i bisexuals durant el franquisme.

Posar en marxa mesures antidiscriminatòries cap a lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals a l’’àmbit laboral. Creació d’’incentius a les empreses per la inserció laboral de les dones i els homes transsexuals i persones amb VIH, així com facilitar-li la seua formació.

Creació d’’un Pla o Servei de Salut Sexual que promoga entre tots els ciutadans i ciutadanes l’’educació sexual i una vivència positiva de la seua sexualitat. Aquest pla hauria d’’incloure polítiques de prevenció del VIH-sida i d’’altres infeccions de transmissió sexual, donant prioritat a aquelles actuacions que promoguen l’’ús del preservatiu i altres
mètodes barrera; de la prova; polítiques encaminades a la no estigmatització de les persones que viuen amb VIH i polítiques que aborden específicament les qüestions de salut de les lesbianes.

Posar en marxa plans d’’educació sexual als instituts, donant accés a formació i informació sobre la diversitat sexual al professorat i estudiants, així com impulsar plans de no discriminació als centres. Posar en marxa plans que visibilitzen la diversitat familiar als col·legis mitjançant programes que reconeguen la realitat LGTB.

Posar en marxa convenis i programes de cooperació internacional per afavorir la no discriminació de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i per tant garantir els seus drets humans en països on les lleis o la societat discriminen aquest sector de la població. Es contemplarà aquesta línia de treball en les convocatòries de finançament a projectes de cooperació i solidaritat internacional.

Formació en prevenció de la LGTBfòbia als agents de la Policia Local i Autonòmica amb la fi de garantir la igualtat de tracte i la no discriminació per orientació sexual i identitat de gènere. Acabar amb les situacions d’’assetjament a què són sotmeses les persones que exerceixen el treball sexual, especialment en el cas de les dones transsexuals.

Suport institucional per part dels municipis i de la Generalitat a la celebració de la data reivindicativa de l’’Orgull lèsbic, gai, transsexual i bisexual, així com el compromís d’’adoptar el 17 de maig com a Dia Internacional contra LGTBfòbia.