Bota al contingut principal

Promoure un gran acord amb els representants del món econòmic i social per tal d’’establir els grans objectius estratègics en el terreny econòmic i social.

Donar el reconeixement que correspon al paper institucional dels sindicats.

Establir incentius per a la conversió de contractes temporals en indefinits.

Realitzar actuacions per reduir i eradicar l’’economia submergida.

Establir limitacions als Expedients de Regulació d’’Ocupació.

Assolir la delegació i el traspàs de recursos per part de l’’Estat de les competències en matèria d’’Inspecció laboral incloent-hi el Cos d’’Inspectors, per tal d’’aconseguir un marc de fiscalització de l’’activitat de les empreses i treballadors en matèria sòcio-laboral més eficient en relació al control del frau i la il·legalitat en la contractació.

Desenvolupar un pla integrat de polítiques actives d’’ocupació, que garantisca els drets bàsics de les persones aturades per tal de potenciar la seua ocupació.

Aconseguir més pressupost per a les polítiques actives d’’ocupació fins a l’’1,2% PIB i personal per als serveis públics d’’ocupació i una atenció personalitzada, una tutorització de l’’aturat i aturada en el seu itinerari cap a la inserció laboral.

Actuar per tal de desenvolupar les potencialitats del territori per crear ocupació i millorar la capacitat d’’ocupar-se de les persones mitjançant els acords locals per l’’ocupació que integraran les empreses, els agents socials i l’’administració local. Traspassar als ajuntaments del País Valencià les competències de les polítiques d’’ocupació actives amb les condicions i amb el finançament necessaris per exercir les competències en matèria d’’ocupació i formació adequadament.

Establir un marc de negociació col·lectiva al País Valencià, que vetle per evitar les discriminacions laborals, en particular les de gènere, reduïsca la temporalitat, promoga la seguretat en el treball i evite el treball irregular.

Establir com a objectiu la convergència amb les taxes d’’activitat europees, en especial pel que fa a la taxa d’’activitat femenina i de la gent jove.

Crear nous llocs de treball amb un millor repartiment del temps, reduint el diferencial amb la taxa de treball a temps parcial europea, amb participació activa en aquest objectiu del sector públic i vetllant, mitjançant la normativa, els convenis col·lectius i si escau la inspecció, per tal que aquest assoliment no genere llocs de treball de baixa qualificació o baixa remuneració (les remuneracions per hora a temps parcial han de ser proporcionals, o fins i tot superiors a les remuneracions a temps complet), evitant una feminització mal entesa que incremente el diferencial salarial entre homes i dones.

Aplicar un pla per reduir la sinistralitat laboral, incrementant les mesures i mitjans d’’inspecció i control i desenvolupant un model de prevenció amb participació de tots els sectors implicats.

Crear els llocs de treball necessaris en el sector de l’’atenció als xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys per incrementar la taxa d’’escolarització a nivell dels països europeus avançats i incrementar la taxa d’’activitat de les mares.

Generar i formalitzar els milers de llocs de treball que s’’han creat en el sector de la dependència i cura de gent gran per tal de professionalitzar el sector informal, atendre les necessitats existents i incrementar la taxa d’’activitat de les dones que actualment han d’’abandonar la feina per tenir cura de familiars grans.

Reforçar amb nous llocs de treball el sector escolar 3-18 anys i d’’activitats extraescolars per millorar el tractament adequat de la diversitat, reduir el fracàs escolar per tal d’acostar-se a la mitjana d’’Europa, potenciar els coneixement dels idiomes estrangers i ajudar a conciliar la vida laboral, familiar i personal, tot incrementant la taxa d’’activitat de les mares.

Incrementar en nous llocs de treball al sector sanitari i sòcio-sanitari, avançant en la convergència en despesa sanitària amb l’’Europa avançada, reforçant l’’atenció primària, reduint les llistes d’espera i ampliant la capacitat de l’’atenció sòcio-sanitària.

Crear nous llocs de treball addicionals necessaris per dotar el serveis públics associats a la seguretat, la justícia, la inspecció i el suport a polítiques laborals actives i, així, convergir en qualitat de la prestació dels serveis públics amb els països avançats.

Recuperar els milers de llocs de treball en el sector primari destruïts per la priorització dels sectors de la construcció, mitjançant una revalorització i rendibilització social de les seues activitats, en estreta col·laboració amb les indústries agroalimentàries de qualitat, el sector d’’energies renovables (solar, biomassa, biocombustibles, etc.) i el sector serveis (turisme, educació, etc.).

Donar suport a la generació de nous llocs de treball en indústries i serveis lligats a les polítiques de sostenibilitat: energies renovables i indústries i serveis complementaris, noves xarxes de distribució energètica intel·ligents, generalització dels gestors energètics per a habitatges, indústries i equipaments públics, increment del reciclatge a nivells europeus avançats.

Nou enfocament de la construcció que cree nous llocs de treball en el sector de la rehabilitació energètica d’’edificis, i creació d’un parc d’’habitatge públic que resolga les necessitats dels propers anys amb aquells llocs de feina de nous gestors i mantenidors d’’aquest patrimoni immobiliari.

La recuperació i revitalització del patrimoni històric. Per afavorir un urbanisme no consumidor de territori, que millora l’oferta de turisme de qualitat i en si mateixa relaciona arquitectura-urbanisme-història-arqueologia i construcció tradicional (oficis), que forma part del nou sector de la construcció.

Creació de llocs de treball derivats de plans d’’infraestructures públiques associades al nou model de sostenibilitat com són les xarxes ferroviàries i de transport col·lectiu, xarxes d’’electricitat per recarregar els vehicles, logística intermodal, i adaptació de les infraestructures al canvi climàtic.

Creació de llocs de feina qualificats en els sectors R+D, T.I.C. i financer, nanotecnologia, aparells relacionats amb la salut, etc, tot avançant en la convergència amb els països europeus avançats en despesa R+D, ús de les T.I.C. i cultura financera.

Potenciar l’’emprenedoria i, en especial, les empreses d’economia social per generar, conjuntament amb els efectes de la reactivació derivada de la creació de llocs de treball dels objectius anteriors, en especial en els sectors quinaris, de serveis i indústries auxiliars empresarials i de serveis personals, impulsant també el canvi d’’hàbits de consum cap un model més sostenible.

Un increment de l’’ocupació fa créixer la recaptació fiscal en tots els impostos directes i indirectes relacionats amb l’’ocupació (IRPF i cotitzacions socials de les retribucions) i el consum generat per les retribucions pagades (IVA, impostos especials d’’alcohol, tabac, benzina, etc.), la millora en la capacitat de compra de béns immobles (ITP-AJD) i,
indirectament, la millora en les vendes i, per tant, en els resultats de les empreses i els autònoms que subministren productes i serveis de consum (Impost de Societats, mòduls IRPF, etc.).

Reactivació econòmica a través de la inversió pública i la despesa social que tenen com a efecte a mitjà termini la reducció del dèficit públic.

Les inversions en infraestructures físiques generadores d’’ocupació (educatives, dependència, transport sostenible, etc.) poden ser finançades amb el recurs al sector privat, mitjançant fórmules de cooperació público-privada.