Bota al contingut principal

Completar i millorar la normativa d’avaluació d’’impacte ambiental per augmentar els supòsits sotmesos a avaluació. Establir condicionants per garantir la qualitat dels informes i de les resolucions.

Incrementar els mecanismes de participació ciutadana i d’’accés a la informació ambiental.

Increment de les dotacions i mitjans dedicats a la inspecció i vigilància mediambiental.

Oficines d’’assessorament als ciutadans en matèria de medi ambient i territori, amb ajuts per a les organitzacions de defensa del medi i el territori, perquè puguen desenvolupar les seues tasques de manera constructiva i efectiva.

Crear un nou “”índex de disponibilitat de recursos ambientals“, com un indicador de referència que s’’afegisca als indicadors tradicionals de la comptabilitat macroeconòmica (PIB, IPC, renda per càpita). Aquest indicador incorporarà sèries de dades estables i homogènies sobre l’’estat i l’’evolució dels paràmetres més destacats de qualitat ambiental, nivells de contaminació, disponibilitat i qualitat de recursos ambientals, etc.

Incrementar les despeses en R+D+I, assolint un 3% a la propera legislatura, especialment en activitats i projectes de caràcter ambiental (lluita contra la contaminació, reciclatge i recuperació de residus, depuració integral d’’aigües, energies alternatives, edificació sostenible, mobilitat no contaminant, etc.).

Transformar les activitats potencialment contaminants i penalitzar els consums malbaratadors de recursos naturals mitjançant una fiscalitat ambiental, basada tant en la creació de nous gravàmens, com en la reforma dels tributs ja existents. La finalitat no és l’’increment de la pressió fiscal, sinó la seua redistribució i reorientació ecològica de manera que alleugere les càrregues sobre les activitats més sostenibles i les incremente sobre aquelles netament insostenibles.