Bota al contingut principal

Circumscripció única descentralitzant els serveis de la Generalitat al territori d’’acord amb les comarques (la llei de creació i organització de les quals ha de ser prèviament aprovada
per les Corts Valencianes).

Llei per a convertir el País Valencià en circumscripció única.

Supressió de l’’Administració perifèrica de l’’Estat al País Valencià amb el traspàs a la Generalitat de totes les seues funcions.

Supressió de la divisió provincial i reconeixement del País Valencia com a circumscripció única als efectes de consultes electorals i transferència de les competències de les diputacions provincials a la Generalitat i a les administracions locals.

La reforma de la Llei Electoral per a aconseguir un sistema electoral realment proporcional i just. Retirada de l’‘antidemocràtic límit del 5%.

Promoció als drets culturals de la ciutadania, per investigar, produir, mostrar i consumir elements culturals.

Finançament autonòmic basat en el concert econòmic solidari, política fiscal progressiva i orientació de l’economia i les finances al servei de les persones per al seu desenvolupament econòmic, ecològic i social.

Traspàs de les cotitzacions per la formació continua de manera que es puga dissenyar aquesta en clau valenciana.

Desenvolupament d’’allò previst a la Constitució (article 150.2) i, per tant, assumir totes les competències possibles (rodalies, ports, aeroports, costes, institucions penitenciàries).

Desenvolupament d’’allò previst per la Unió Europea que estimula la cooperació entre les regions europees veïnes.

Instar al parlament espanyol a la modificació constitucional de l’’article 145 que prohibeix la federació de comunitats autònomes i de l’’obligació d’’autorització de les Corts Generals per tal de fer acords de col·laboració entre elles en interessos comuns.

Llei del Règim Local Valencià que clarifique la distribució de competències, done pas a l’’estructura comarcal i establisca un Fons de Cooperació Municipal Valencià equitatiu.

Creació d’’un Cós Únic de Policia Autònoma, coordinació amb la Policia Local i la Guardia Civil. Promoció de les Juntes de Seguretat i exigència del traspàs de les competències de Trànsit.

Europa i acció exterior: presència i protagonisme del País Valencià. Creació del Comitè Valencià dels Afers Europeus que situe el protagonisme valencià en aquest àmbit.

Vinculació i reconeixement de les comunitats valencianes a l’exterior.

Garantir una política transversal de normalització lingüística i ampliar el seu àmbit d’’actuació, no limitant-la a l’’educació i la cultura.

Impulsar la Llei de política lingüística valenciana que aprofundisca en les línies traçades per la Llei d’ús i ensenyament del valencià i faça especial incidència en l’ús social de la llengua.

Crear el Consell Social de la Llengua com a organisme de participació social i consulta en l’impuls de polítiques lingüístiques. Aquest Consell ha de tindre un paper protagonista en el disseny d’aquestes iniciatives. Estarà format per les institucions, organismes i entitats que treballen en l’àmbit de la llengua.

Crear i dotar adequadament oficines locals, mancomunals o comarcals de promoció de l’’ús del valencià, així com impulsar una xarxa que les coordine.

Garantir per al valencià un model lingüístic respectuós i sense exclusions amb les diferents varietats de la llengua parlada en el conjunt del territori lingüístic.

Creació de l’’Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana per garantir el compliment de la Llei de política lingüística. L’Oficina oferirà les eines necessàries pel compliment de la norma i també ha de tindre capacitat sancionadora.

Valencianitzar la totalitat dels avisos, les publicacions i les activitats de les administracions públiques.

Aplicar polítiques que asseguren l’’atenció dels drets lingüístics dels ciutadans en l’’àmbit de l’’administració de justícia, de manera que l’’ús oral i escrit del valencià en tots els actes judicials tinga plena normalitat.

La normalització total de l’ús del valencià en els notaris i registradors, facilitant models normativitzats d’’escriptures i documents públics.

Dotar tots els àmbits de l’’administració de serveis lingüístics.

Oferir, amb finançament públic i en un horari adequat, el nombre suficient de cursos de valencià per a tots els treballadors i treballadores de l’’administració pública i de les empreses privades que atenguen serveis públics.

Aconseguir l’’homologació recíproca dels certificats i titulacions de coneixement lingüístic com també les denominacions oficials que rep la llengua en les diferents administracions autonòmiques de tot l’’àmbit lingüístic.

Promoure des de l’’administració pública ‘l’elaboració d’’estudis sociolingüístics en col·laboració amb les universitats valencianes i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i actualitzar-los periòdicament.

Coordinar els plans de normalització i ús amb les comunitats autònomes amb què compartim la llengua pròpia.

Potenciar la col·laboració entre l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i l’Institut d’Estudis Catalans per treballar conjuntament en la normativització de la llengua segons el model policèntric convergent avalat per ambdues entitats.

Integrar la Generalitat Valenciana en la Fundació Institut Ramon Llull per millorar la promoció exterior de la llengua i la cultura valencianes.

Considerar el valencià com a dret de ciutadania, posant l’’accent en la transversalitat, en l’’ús social de la llengua i en fer possible viure en valencià amb la concreció d’’un “”Pacte per la Llengua”” entre l’’administració local, l’’autonòmica i la central i el conjunt d’’agents socials valencians.

Impulsar amb accions positives l’ús del valencià en tots els àmbits de la societat, amb especial incidència en el comerç i les relacions professionals.

Donar suport al Voluntariat pel valencià, generalitzant els exemples que funcionen facilitant convenis de col·laboració amb associacions d’’immigrants.

Afavorir les entitats socials, mitjançant convenis i convocatòries públiques, que treballen eficaçment i a tot el territori valencià per l’ús del valencià.

Estimular les confessions religioses perquè donen un impuls decidit al procés de valencianització de les seues activitats.

Dotar de suport econòmic adequat a les activitats de promoció i ús del valencià impulsades pels diferents col·lectius i entitats (associacions musicals, excursionistes, esportives, artístiques, etc.).

Valencianitzar la senyalització viària i la retolació pública.

Organitzar campanyes ciutadanes d’informació i sensibilització sobre els drets lingüístics.

Realitzar campanyes informatives i de promoció del valencià a l’’estranger, especialment en els països amb els quals mantenim unes relacions econòmiques i turístiques més estretes.

Crear una normativa per tenir l’’etiquetatge dels productes o serveis en valencià.

Impulsar decididament una indústria cultural valenciana com a sector productiu de valor afegit. Crear l’’Institut Valencià d’Indústries Culturals per executar les polítiques en aquest sentit, que han de prestar especial atenció a l’ús i foment del valencià.

Complir els preceptes de la Llei de creació de Ràdio Televisió Valenciana perquè l’’ens exercisca el seu paper de normalització lingüística i motor de la indústria cultural valenciana en llengua pròpia.

Garantir la plena valencianització de Ràdio Televisió Valenciana i de les connexions territorials que realitzen la resta de televisions i ràdios, tant públiques com privades.

Incentivar l’’ús del valencià en els mitjans de comunicació.

Potenciar els programes educatius i d’’entreteniment en valencià a les diferents televisions comarcals i locals.

Creació del canal de televisió públic Parla’’m d’aprenentatge del valencià.

Aconseguir que les emissions dels mitjans de comunicació de tot l’’àmbit lingüístic siguen accessibles des de qualsevol punt del territori.

Donar suport econòmic a tota la premsa escrita en valencià tant si és en suport paper o digital.

Donar suport a l’’edició del llibre en valencià.

Promoure campanyes per incentivar la lectura en valencià.

Donar suport a les empreses de producció i distribució audiovisual en valencià.

Crear circuits culturals d’exposició de productes culturals en valencià en àmbits com el cinema, la música, el teatre i altres activitats a tot el territori, fomentant la col·laboració entre programadors públics i privats.

Donar suport a l’edició de música en valencià.

Donar suport a l’exhibició de teatre en valencià.

Fomentar la creació d’’un programari informàtic propi i prioritzar-ne l’ús.

Incentivar la creació de productes culturals en valencià en qualsevol suport tecnològic.

Reconeixement, promoció i divulgació del patrimoni cultural valencià.

Política cultural amb més cohesió, més coneixement, més creació i més concertació.

Valoritzar els elements culturals i lúdics de les festes, facilitant la producció d’espectacles i altres elements vinculats a les activitats festives així com les bandes de música.