Bota al contingut principal

S’’impulsarà la implantació dels sistemes de gestió ambiental a les empreses (EMAS) per avançar en la compatibilitat entre el medi ambient, l’’economia i l’’empresa.

Lluita contra la contaminació atmosfèrica: Pla d’actuació per la millora de la qualitat de l’’aire amb l’’objectiu de reduir l’’emissió de contaminants i ajustar els nivells de qualitat de l’’aire als estàndards europeus.

Pla d’’actuació per la millora de la qualitat de l’’aire a la regió metropolitana de València i verificar el compliment de les mesures que s’’establisquen.

Assolir les inversions en transport públic necessàries fins que s’’aconseguisca que una part considerable dels desplaçaments deixen de realitzar-se en vehicle privat.

Continuar el procés d’’adaptació i renovació del transport públic cap a un nivell zero o proper a zero d’’emissions.

Aplicar noves mesures de correcció dels nivells de contaminació de l’’aire, especialment pel que fa al diòxid de nitrogen, a partir de l’’anàlisi conjunt de les principals àrees metropolitanes europees relatives a la delimitació de zones de baixes emissions, limitacions de velocitat o peatges urbans, entre d’’altres.

Fomentar la millora del comportament ambiental de les empreses, especialment de les més contaminants, a través de sistemes voluntaris de gestió ambiental que permeten a les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament ambiental (EMAS i ISO-14001).

Ajuts per la reconversió i adequació dels sistemes productius industrials per incorporar tecnologies més netes. Ajuts per a noves empreses o activitats que incorporen tecnologies no contaminants o més eficients en l’’ús de recursos bàsics com aigua, energia o matèries primeres.

Ajuts a la investigació pública en processos industrials menys contaminants i en reutilització de subproductes. Investigació, assessorament i subvencions per a la substitució i eliminació dels COP (contaminants orgànics acumulatius i persistents) dels diferents processos industrials.

Incrementar la xarxa de mesuradors de la contaminació atmosfèrica i aquàtica, en col·laboració amb els ajuntaments.

Publicació de les dades de contaminació de manera notòria, accessible i de fàcil comprensió per la població. Informació adequada i actualitzada puntualment de les superacions dels llindars de protecció.

Lluita contra la contaminació acústica, lumínica, odorífera, i electromagnètica.

Desplegament de la Llei contra la contaminació acústica i reforçar els mecanismes de suport als ajuntaments per a la seua aplicació. Pel que fa a la lluita contra la contaminació lumínica, també cal reforçar els mecanismes de suport als ajuntaments i les empreses del sector.

Aprovar la llei de prevenció de la contaminació odorífera i el seu desplegament reglamentari.

Pel que fa a la contaminació electromagnètica, impulsar la realització d’’un mapa electromagnètic del País Valencià i fomentar la realització d’’estudis imparcials per determinar els efectes de les radiacions electromagnètiques sobre la salut.