Bota al contingut principal

Avançar cap a la simplificació i cooperació entre les administracions per a millorar els serveis a la ciutadania i la simplificació i abaratiment dels costos administratius.

Simplificació dels nivells i escales funcionarials.

Establiment de mecanismes que agilitzen el possible pas dels funcionaris d’’una Administració a una altra diferent.

Compromís d’’extinció definitiva de la precarietat a la funció pública mitjançant sistemes de consolidació adients.

Compromís de l’’Administració per a oferir públicament, com a màxim amb una periodicitat anual, la totalitat dels places disponibles a cada moment.

Tecnificació total de l’’Administració, incloent les comunicacions amb l’’administrat.

Eliminació de qualsevol tipus de cua mitjançant la universalització del sistema de cita prèvia telefònica i/o informàtica.

Creació d’’institucions formatives pròpies de les Administracions, per tal d’’assegurar la millora constant dels nivells de coneixement dels funcionaris i la seua possibilitat d’’ascens correlatiu, descarregant així a la Universitat de la seua funció actual d’'”expenedora de títols”” que els funcionaris necessiten per a progressar en el seu treball.

Reconeixement dels alcaldes com a representants de l’’Estat i la Generalitat en el terme municipal i el reforçament de la dimensió política i l’’autoritat de les administracions municipals.

L’’adopció d’’un model d’’Administració cooperativa en la gestió i amb“ “finestra única“” per al ciutadà.

La millora del funcionament i l’’eficàcia de les Administracions Públiques, implantant en
totes les seues àrees pressuposts per programa, establint en tots els nivells procediments
d’avaluació de les polítiques públiques i simplificant els tràmits administratius.
Limitació dels àmbits polític i administratiu, a fi d’eliminar la confusió existent entre les
responsabilitats de direcció política i les de gestió. D’acord amb aquests criteris, es
promourà la regulació per llei de les funcions del Consell i l’Administració Pública.

Democratització de les Administracions Públiques, fent-les més transparents i acostant-les als ciutadans. Per a això s’’hauran d’articular instruments de participació ciutadana en la planificació, preses de decisió, desenvolupament, execució i gestió de les polítiques públiques i en el control i funcionament, eficàcia i eficiència dels serveis públics.

Establiment d’’un Codi ètic per a l’’actuació dels empleats públics, a fi de promoure models de conducta que integren valors ètics del servei públic com la prevalença de l’’interés general sobre el particular, actuar amb objectivitat, imparcialitat i transparència, no utilitzar mitjans públics per a fins privats, voluntat de servei al ciutadà i utilitzar amb eficàcia els recursos públics.

Preferència de la titularitat pública de la gestió, rectificant l’’actual procés privatitzador; millora de la gestió dels instruments de Dret Públic (contractes públics, gestió pressupostària, procediments administratius, etc.); implantació de mecanismes avaluadors de l’’eficàcia de l’’activitat administrativa i dels serveis públics, i de sistemes d’’exigència de responsabilitats als gestors; i prohibició de les transferències al sector privat de funcions pròpies de l’’Administració.

Desenvolupament del dret a la negociació col·lectiva, la reducció de la temporalitat.

Desplegament normatiu del dret a conciliar la vida laboral i familiar.

Desenvolupament dels plans d’igualtat i la millora de la carrera professional.

Adaptació legislativa de les lleis que afecten el desenvolupament professional de les administracions locals al que preveu l’’Estatut Bàsic de l’’Empleat Públic i desenvolupar tots els aspectes que són competència de la Generalitat Valenciana en aqueixa matèria.

Assegurar unes bases comunes per a tot el personal de les Administracions Públiques que permeten l’’homogeneïtzació de l’’ocupació pública, creant una única figura d’’empleat públic i acabant amb la dicotomia laborals-funcionaris en l’’Administració.

Supressió de la figura del personal directiu, la selecció del qual no està sotmesa als principis constitucionals.

Aprofundir i avançar cap a un nou model de funció pública basada en una carrera professional sotmesa als principis d’’igualtat, mèrit i capacitat.

Desenvolupament d’’una funció directiva exercida per empleats públics qualificats i seleccionats amb respecte als dits principis.

Restricció dels llocs de lliure designació i supressió del clientelisme.

Establir un nou règim disciplinari i un nou sistema d’’incompatibilitats.

Homologar les condicions laborals, retributives i professionals del personal de les distintes Administracions Públiques.

Introduir una clàusula de revisió salarial anual que evite als empleats públics la pèrdua constant del seu poder adquisitiu.

Introduir una clàusula de revisió salarial anual per tal que els empleats públics puguen recuperar la pèrdua del seu poder adquisitiu.