Bota al contingut principal

Beques-salari i beques directes en funció de la renda familiar.

Més i millor ocupació, i un treball amb drets des del primer dia.

Intensificar les accions contra el frau en la contractació.

Programes de formació i d’’inserció laboral de la joventut, amb especial atenció als nous jaciments d’’ocupació social i ambiental.

Línies de crèdit amb avals públics per a la creació de cooperatives juvenils.

Reconeixement dels drets laborals i socials dels becaris i joves investigadors.

Regularització del tercer sector com nova font d’’ocupació.

Accés a l’’habitatge
Promoció pública i reserva de quotes d’’habitatges de lloguer a preus inferiors al mercat per a joves amb un nivell màxim d’’ingressos. A través del foment del lloguer i existint una borsa pública de lloguers destinats amb aquest fi.

Crèdits blans, avals i subvencions a fons perdut a les persones joves per a la compra d’’un habitatge.

Foment de les VPO cercant fórmules que abaratisquen el sòl que és el gran problema del preu dels pisos. Preus més barats sense necessitat de reduir l’’espai dels pisos.

Educació sexual i afectiva
La reducció del preu dels preservatius a un nivell simbòlic i la seua distribució mitjançant la instal·lació de màquines expenedores en els espais de trobada de la gent jove.

Distribució de la píndola RU-486 (anomenada“ “del dia després”) a través de la xarxa pública sanitària, amb suficients garanties per a les dones.

Assessorament sobre sexualitat i afectivitat a través d’’una xarxa pública de centres de planificació familiar.

Campanyes de prevenció contra la violència de gènere en joves i adolescents a través de programes desenrotllats per associacions juvenils de dones i consells de joventut.

Oci i temps lliure
S’’impulsarà el voluntariat juvenil, evitant l’’ocupació en activitats que necessiten mà d’’obra remunerada i especialitzada.

Promoció de la participació i l’’associacionisme juvenil per a un model cultural alternatiu basat en l’’humanisme, la cooperació i la solidaritat.

Foment de la pràctica de l’’esport, la música, el teatre, el cinema i la literatura realitzats per joves, així com de l’’oci no basat en el consumisme.

Educació
Recuperació de les instal·lacions escolars i del carrer com a espais que permeten una llibertat real de comportaments.

Impulsar la democràcia participativa als centres educatius.

Realitzar campanyes de reducció del riscs dirigides i desenrotllades per als joves i consumidors.

L’àmbit educatiu és un dels espais socials on la feina i la lluita per a la igualtat i el respecte vers l’’alumnat LGTB és més urgent i necessària. La persistència d’’un model hegemònic de sexualitat en l’’escola (heterosexisme educatiu) que invisibilitza la resta d’’orientacions sexuals i identitats de gènere, la inexistent o escassa educació sexual i la
reproducció de patrons socioculturals discriminatoris a escoles i instituts entre els estudiants i el professorat són les principals dificultats que fan que la LGTBfòbia persistisca en els centres d’ensenyament. La solitud, la por, l’’aïllament, l’’hostilitat, la invisibilitat i fins i tot el suïcidi són realitats amb què sovint s’’enfronten l’’alumnat i el professorat LGTB. Conscienciació, respecte i educació són els millors instruments per millorar aquesta situació. Per això proposem:
– Garantir que en els currículums educatius, els materials didàctics, les activitats extraescolars i els cursos de formació continuada es faça atenció a la diversitat sexual i afectiva de l’’alumnat i professorat, tenint en compte que la diversitat i la seua normalització enriqueix la societat.
– Assegurar que en els programes educatius i materials pedagògics s’’incorpore l’’educació sexual, no plantejada exclusivament des del punt de vista del model heterosexual, amb informació clara especialment sobre els diferents models afectius, sexuals i realitats familiars.
– Dissenyar un protocol de mediació escolar per al personal docent i d’’orientació psicopedagògica dels centres educatius per tal d’’evitar la violència, l’’insult o l’’assetjament homofòbic i transfòbic o de qualsevol tipus.
– Crear un programa de sensibilització dirigit al conjunt dels membres de la comunitat educativa formal i no formal (docents, alumnes, pares i mares) que destaque la importància de combatre la discriminació i educar en valors de convivència no sexistes, no LGTBfòbics, no masclistes i de respecte a la diversitat i promoga la creació d’’espais lliures de discriminació.
– Coordinar accions amb les federacions d’’associacions de mares i pares d’’alumnes i els sindicats d’estudiants.
– Formació del professorat per tal que puga abordar el fet de la diversitat sexual a les aules de manera eficient i normalitzada.
– Dotar de recursos bibliogràfics i materials d’’ensenyament útils que tracten el fet LGTB en els centres d’’ensenyament de primària i secundària.