Bota al contingut principal

Augment de les inversions formatives als països d’origen dels immigrants.

Creació d’’un fons públic, a disposició dels organismes de cooperació oficials, per a la concessió de microcrèdits en els països d’’origen.

Organització dels fluxos d’’entrada en els països d’’origen en funció de les demandes laborals existents.

Facilitar la informació sobre l’’accés a la condició refugiat a les persones LGTB migrants.

Aportar informació explícita sobre els drets de les persones LGTB en els processos d’’acollida i socialització de les persones nouvingudes.

Desenvolupar una política de cooperació, justícia i solidaritat, que serà mes eficaç i humanitàriament més justa que les accions de devolució i repatriació obligades per l’’entrada irregular de persones.

Habilitar mecanismes per atendre als fluxos migratoris produïts pels distints motius (Persecucions per motius polítics, de raça o per violència de gènere han de tindre un tractament diferenciat del flux principal, el laboral).

Dictar normes especifiques que garantisquen una simplificació dels tràmits de regularització o d’’actuació per evitar que aquests ciutadans patisquen perjudicis afegits als propis de la seua situació.

Pla d’’acollida i desenvolupament d’’una àmplia xarxa de centres d’’acollida per a aquells immigrants que ho necessiten.

Anàlisi de la problemàtica de la immigració laboral i els problemes que genera tant als països d’’origen com al nostres.

Política decidida de persecució i penalització de l’’ocupació de persones en situació irregular mitjançant una major dotació de mitjans i recursos per a què es puga realitzar una millor i més eficaç persecució de l’’ocupació irregular.

Instar a intervindre a la Inspecció de Treball i la Fiscalia quan es detecte aquest tipus d’’ocupació.

La regulació a llarg termini dels fluxos, determinar-se en funció de la capacitat d’’acollida, que haurà de determinar-se al seu torn per la demanda del mercat de treball per cobrir les necessitats reals que aquest tinga.

Demanarem el dret de vot per a les persones immigrades en totes les eleccions, a partir d’’un mínim d’’un any de permanència per a les municipals, i de 3 anys per a la resta.

Establir mecanismes per garantir la igualtat d’’oportunitats a l’’hora de promocionar-se laboralment, amb independència de l’’origen del treballador/a.

Establir mesures antidiscriminatòries dirigides a vetllar pel veritable gaudiment d’’aquests drets tal com exigeixen els compromisos comunitaris.

Regulació, control i dignificació dels centres d’’atenció, acollida i internament amb recursos humans, materials i espacials dignes com a ciutadans en situació de risc i protecció.

Impuls de plans estratègics d’’integració d’’immigrants que tinga com a objectiu la convivència i el respecte mutu així com plans de llengua, interculturalitat i cohesió social.

Determinar Mesures legals amb criteri just i equitatiu d’’admissió als centres educatius per a evitar la dualitat escola pública/concertada no es torne escola d’’autòctons/immigrants.

Impulsar l’’accés al permís de residència i de treball als menors immigrants una vegada hagen aconseguit la majoria d’’edat.

Increment pressupostari del fons d’’acollida i integració d’’immigrants.

Lluita contra l’’explotació laboral de les persones immigrants. Increment de mitjans per a una millor inspecció i enduriment de les sancions a empresaris que incompleixen la llei.

Aposta seriosa per la normalització de les situacions laborals irregulars existents.