Bota al contingut principal

Augment de les competències dels Jutjats de Pau, per tal que abandonen la seua actual configuració principal de simples tramitadors de citacions, passant a oferir una justícia de proximitat real a les poblacions que no siguen caps de partit judicial.

Reducció de les diferències respecte a l’’accés a la Justícia, entre aquells ciutadans que viuen a les capitals de província, i aquells que habiten a la resta de poblacions mitjançant la creació d’’estructures judicials territorials.

El Torn d’’Ofici ha d’’ésser assolit, finançat i gestionat exclusivament per les Administracions Públiques, i ser servit per un cos específic de lletrats amb dedicació exclusiva, règim estricte d’’incompatibilitats i retribucions salarials idèntiques als grups funcionarials que requerisquen d’’idèntica qualificació acadèmica.

Harmonització del Consell General del Poder Judicial i dels Consells Judicials Autonòmics, per a què aquests reben competències delegades d’’aquells i s’’aplegue a articular un sistema de Consell dels jutges que siga horitzontal en el plànol territorial.

Establiment d’’un sistema estricte d’’adscripció dels jutges a les respectives places, de forma que s’’evite el deambular constant de jutges“ “de pas”, i per tant dret a l’’estabilitat de la plantilla judicial.

Justícia de proximitat i al servei de les persones. Creació del Consell de la Justícia amb criteris de pluralitat i participació.