Bota al contingut principal

És indubtable que el turisme és un dels principals sectors econòmics del País Valencià, si en tenim en compte tant la dimensió com la presència a la pràctica totalitat del territori. En aquest context, hi trobem destinacions turístiques properes a la saturació; d’’altres en procés de reconversió, com les destinacions tradicionals del litoral; i d’’altres d’’emergents, com les relacionades amb el turisme rural i les activitats de contacte amb la natura.

La finalització de la vigència del Pla Estratègic del Turisme del País Valencià 2004-2010 obliga a fer una reflexió en profunditat sobre tot allò vinculat al sector, i molt especialment com aquest integra a totes les escales el requisit de la sostenibilitat sense malmetre el seu potencial de generació de riquesa i ocupació. El PLA ESTRATÉGIC GLOBAL DEL TURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2010-2020 no ha incorporat veritablement els aspectes mediambientals i de responsabilitat social que caldria.

El turisme ens beneficia com a persones i com a societat, ja que fomenta el coneixement del territori i l’’intercanvi cultural, proporciona ingressos, llocs de treball i projecció exterior però també és un repte des del punt de vista de la sostenibilitat ambiental, en tant que genera mobilitat, transforma el territori i provoca una major pressió sobre el consum de recursos en determinats indrets i moments. És precisament la sobreconcentració del
turisme la que en provoca el deteriorament, ja que la primera ressentida n’’és la pròpia experiència turística.

Igualment, és un repte des del punt de vista de la sostenibilitat econòmica, atès el seu caràcter primordialment estacional, el seu impacte sobre el nivell de preus o sobre la capacitat de prestació de serveis públics. Per una banda, incrementa la necessitat d’’infraestructures, com també ajuda a rendibilitzar-les.

El turisme és un repte des del punt de vista de la sostenibilitat social per que ens obliga a reequlibrar les inversions entre tots els espais sense crear conflictes entre els diferents sectors productius, socials i territorials. D’’altra banda, un debat distorsionat sobre el concepte de qualitat en el turisme pot portar a una progressiva elitització de l’’oferta que excloga d’’aquestes activitats o estigmatitze una part important de la població.

És per això que considerem que cal preveure el turisme com un sector d’activitat econòmica que, per les seues característiques, necessita d’’una acurada planificació i ordenació per limitar-ne els impactes negatius i maximitzar-ne els positius, així com per aconseguir-ne la integració, més que la invasió, en el teixit econòmic del país. I considerem també que això passa principalment pel coneixement de la petjada ecològica i la capacitat de càrrega ambiental i social que representa el sector, que cal mantenir-les en una valors veritablement sostenibles.

En aquest sentit, els principals eixos d’actuació de COMPROMÍS serien:

Elaborar un nou Pla Estratègic del Turisme del País Valencià en què es traslladen a les polítiques públiques i es concerten amb els agents del sector els elements que permeten una major sostenibilitat del model turístic valencià.

Impulsar transformacions en el sector turístic que n’’afavorisquen la descentralització territorial i estacional i que desenvolupen nous àmbits com el cultural. Són canvis que han de produir una millora dels serveis i la qualitat de l’’ocupació en el sector.

En l’’àmbit de la sostenibilitat ambiental, la promoció de formes de consum turístic respectuoses amb el medi ambient s’’ha de combinar amb mesures correctores que passen, com en d’’altres països, també per una fiscalitat específica que grave de forma proporcionada els impactes ambientals que genera, a partir de l’’estimació de la petjada
ambiental que es produeix a cada indret.

En l’’àmbit de la sostenibilitat econòmica, cal treballar per una major integració de l’’oferta turística a totes les escales, incloent-hi les infraestructures que el fan possible (com ara els aeroports i l’’oferta de transport públic) per tal de facilitar un major repartiment dels impactes– positius i negatius en el conjunt del territori.

Reforçar els mitjans per a la millora de la qualitat del sector, principalment en l’’àmbit de la formació d’’empresariat i treballadors i treballadores, la col·laboració entre els diversos agents implicats i l’’accent en la millora de l’’experiència turística que s’ofereix a les persones visitants.

En l’’àmbit de la sostenibilitat social, adoptar el concepte de capacitat de càrrega social” o capacitat d’acollida turística i fer-ne les corresponents estimacions per introduir mesures que ajuden a facilitar la convivència entre turistes i residents, així com promoure les fórmules de turisme just que incorporen una major participació de la ciutadania en l’’acollida de visitants sense posar en perill les formes de vida de cada indret.