Bota al contingut principal

Defensar davant de l’’estat el pressupost destinat a la Llei de la Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, en primer lloc aplicant la llei de forma efectiva, per tal de reduir el calendari d’’implantació i aplicació, crear infraestructures i incrementar les quanties dels prestacions econòmiques previstes.

Desenvolupament reglamentari i adaptacions legislativa per tal d’’aconseguir un finançament necessari, intensitat de cartera de serveis i prestacions econòmiques suficients, limitació econòmica de l’’usuari (límits al copagament), equips de valoració amb caràcter públic, impulsant la coordinació necessària en l’’àmbit sanitari i social amb finançament suficient, estable i sostingut en el temps.

Incrementar les quanties de prestació proposades per al grau III, gran dependència, nivell 1 i 2 així com la quantia en concepte d’’assistència personal i la de curadors informals, millorant la figura de l’’assistent.

Aprovació en la Legislatura d’’una Llei Autonòmica de Drets, No Discriminació i Inclusió en la Comunitat de les Persones amb Discapacitat, norma general de referència de la discapacitat del territori.

Crear a Les Corts una Comissió sobre Discapacitat encarregada d’’analitzar la situació de les persones amb discapacitat i les seues famílies i formular propostes i recomanacions de millora, així com de fer el seguiment de les polítiques públiques de discapacitat de l’’Executiu autonòmic.

Posada en marxa de campanyes de sensibilització, conscienciació i educatives de forma periòdica i sistemàtica, dirigides a tots els grups de població per a traslladar i projectar una imatge normalitzada i positiva de la discapacitat i de la necessitat assegurar els seus drets i la seua aportació a la comunitat sense exclusions.

Establiment de l’’obligatorietat de fer informes previs d’’avaluació de l’’impacte de qualsevol norma o pla per a determinar per endavant el seu efecte sobre les persones amb discapacitat i les seues famílies.

Aprovació i posada en pràctica d’un Pla autonòmic de Promoció de la Formació i Ocupació de les Persones amb Discapacitat, debatut i negociat amb els agents socials i les organitzacions de persones amb discapacitat i les seues famílies.

Posada en marxa d’’un programa intensiu d’’alfabetització digital per a grups en risc d’’exclusió social, que incloga les persones amb discapacitat.

Oferir pel Servici Públic d’’Ocupació als demandants d’’ocupació amb discapacitat una oferta formativa idònia a les seues circumstàncies, en el termini de tres mesos des de la seua inscripció en el registre de demandants d’’ocupació.

En matèria d’’ocupació pública, elevació al 7%, com a mínim, de la quota de reserva d’’ocupació per a persones amb discapacitat en les Administracions Públiques i organismes dependents de la Comunitat Autònoma, creant subquotes especifiques per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Establiment de les mesures necessàries per a garantir que les persones amb discapacitat compten amb els productes de suport (ajudes tècniques) i amb assistències humanes que precisen en la seua relació laboral.

Revisió del marc d’’incentius establits amb caràcter general per al foment de la contractació de persones amb discapacitat, en el sentit d’’elevar per al cas de dones amb discapacitat i amb intenses necessitats suport els incentius establits per a la generalitat de treballadors amb discapacitat en un 40%, de manera que es done preferència a la contractació d’’estes persones.

De la mateixa manera, compromís d’’oferir pel Servici Públic d’’Ocupació als demandants d’’ocupació amb discapacitat itineraris personalitzats d’’inserció laboral, que comprenguen orientació, acompanyament, formació i contractes de treball a través de les fórmules de col·laboració amb corporacions locals i altres institucions públiques. El personal d’’estos servicis comptarà amb la qualificació professional que exigeix l’’exercici de la seua faena i amb formació en matèria de sensibilització i formació respecte a les capacitats i aptituds que presenten les persones amb discapacitat i l’’adaptació dels llocs de treball, així com sobre igualtat d’’oportunitats.

Augment en la quantia de les ajudes per a l’’adaptació de llocs de treball i per a la plena accessibilitat de l’’entorn laboral per a persones amb discapacitat, així com la creació d’’un organisme autonòmic d’’assessorament en matèria d’’adaptació de llocs, entorn laboral accessible i ergonomia.

Pla d’’actuació de les Inspecció de Treball per a vigilar el compliment de la quota legal de reserva d’’ocupació per a persones amb discapacitat establida legalment o de les seues mesures alternatives.

Compliment de la quota de reserva legal d’’ocupació o les seues mesures alternatives per al personal laboral i per a les empreses del sector públic autonòmic acollides a la legislació laboral comuna.

Prohibició a l’’Administració autonòmica de contractar amb empreses que no complisquen la quota legal de reserva d’’ocupació per a persones amb discapacitat establida legalment o les seues mesures alternatives. A més, es proposa que es prime les empreses que contracten un nombre de persones amb discapacitat superior a l’’obligat legalment.

Així mateix, s’’establirà legalment la prohibició d’’entregar qualsevol ajuda pública (subvenció, incentiu, bonificació deducció, etc.) a empreses i entitats que estant obligades no observen la quota legal de reserva en favor de persones amb discapacitat o hagen sigut sancionades en ferm per discriminació d’’estes persones.

Suport a les entitats no lucratives del sector de la discapacitat perquè es convertisquen en col·laboradores del servici autonòmic d’’ocupació en la posada en marxa d’’itineraris d’’inserció laboral dirigits a persones amb discapacitat desocupades.

Augment de les ajudes directes (no en règim de concurrència competitiva), tant en quantia com en nombre d’’estes, a les entitats l’’objecte de les quals és el foment de la inserció al mercat laboral de persones amb discapacitat.

Reserva almenys d’un 6% dels contractes públics que licite el sector públic autonòmic a empreses d’’ocupació protegit sense ànim de lucre de persones amb discapacitat i d’’iniciativa social.

Compromís per a desenrotllar noves formes innovadores d’’accés i inclusió laboral, especialment en àrees com les noves tecnologies de la informació o el teletreball, també aplicades per a facilitar processos de reinserció de professionals que han experimentat una discapacitat sobrevinguda.